หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์การทำงานตามหลักการมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-HSTV-137A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์การทำงานตามหลักการมาตรฐานสากล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หน่วยสมรรถนะแกนกลางของการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถนำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล โดยการศึกษามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานในองค์กร และจัดกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากลกับการทำงาน เสนอและสรุปแผนปรับปรุงการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. ISO 9001 :2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS2. ISO 9002:1994 QUALITY SYSTEMS — MODEL FOR QUALITY ASSURANCE IN PRODUCTION, INSTALLATION AND SERVICING3. ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE4. OHSAS 18001:2007 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS5. ISO 45001:2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE6. ISO 50001:2018 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-CC00-6-002-01 นำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล 1. ศึกษามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ PGS-CC00-6-002-01.01 132768
PGS-CC00-6-002-01 นำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล 2. คัดเลือกมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานในองค์กร PGS-CC00-6-002-01.02 132769
PGS-CC00-6-002-01 นำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล 3. จัดกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล PGS-CC00-6-002-01.03 132770
PGS-CC00-6-002-02 ปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากลกับการทำงาน PGS-CC00-6-002-02.01 132771
PGS-CC00-6-002-02 ปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2. เสนอแผนปรับปรุงการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากล PGS-CC00-6-002-02.02 132772
PGS-CC00-6-002-02 ปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. สรุปแผนการปรับปรุงการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากล PGS-CC00-6-002-02.03 132773

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลร่วมกับการทำงาน

 2. ทักษะการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

 3. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุและการปรับปรุง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่นำมาพัฒนากระบวนการทำงาน เช่น ISO 9001 ISO 9002 ISO18000, ISO45001 , ISO50001   

 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Knowledge Management: KM, Before and After Action Review: BAAR, Kaizen)

 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือระบบคุณภาพ (Seven Tool)

 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ Plan Do Check Action (PDCA)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า        (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ1. หลักฐานการศึกษา2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)        (ค) คำแนะนำในการประเมิน                 ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงในรายการตรวจสอบ (Checklist)         (ง) วิธีการประเมิน                1. พิจารณาหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ                2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะ  การนำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล และปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากล(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการประยุกต์การทำงานตามหลักการมาตรฐานสากลโดยต้องทราบถึงแนวทางของการดำเนินการของการประยุกต์การทำงานตามหลักการมาตรฐานสากล(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. นำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล  โดยจะดำเนินการกำหนดหัวข้อการปรับปรุงในกระบวนการทำงาน ศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ จัดทำกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล และนำเสนอต่อผู้มีอำนาจสินใจเพื่อนำไปใช้งาน

 2. ปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากล โดยจะดำเนินการตรวจติดตามผลการปรับปรุง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากลกับการทำงาน เสนอแผนปรับปรุงการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สรุปแผนการปรับปรุงการประยุกต์หลักการมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 3. มาตรฐานสากล เช่น International Organization for Standardization (ISO),  Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
  N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
  N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน นำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล

 2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเสนอกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานสากล18.2 เครื่องมือประเมิน ปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงผลการปรับปรุงผลการทำงานตามหลักสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยินดีต้อนรับ