หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-PDMW-136A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

   หน่วยสมรรถนะแกนกลางของการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถปฏิบัติงานด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน โดยการสำรวจทักษะของบุคลากรก่อนการจัดแผนฝึกอบรม กำหนดเป้าหมายทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากร สามารถประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม โดยการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลแผนการจัดการฝึกอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PGS-CC00-6-001-01 วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน 1. สำรวจความรู้และทักษะของบุคลากรก่อนการจัดแผนฝึกอบรม PGS-CC00-6-001-01.01 132760
PGS-CC00-6-001-01 วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน 2. กำหนดเป้าหมายทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในหน่วยงาน PGS-CC00-6-001-01.02 132761
PGS-CC00-6-001-01 วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน PGS-CC00-6-001-01.03 132762
PGS-CC00-6-001-02 ประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม 1. ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของบุคคลากรหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม PGS-CC00-6-001-02.01 132763
PGS-CC00-6-001-02 ประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม 2. วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลแผนการจัดการฝึกอบรม PGS-CC00-6-001-02.02 132764

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของบุคลากร

 2. ทักษะการเตรียมและจัดทำแผนการฝึกอบรม

 3. ทักษะการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 4. ทักษะการวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร (Gap Analysis)

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. วิธีการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝกอบรมในหองเรียน การฝกอบรมในขณะทํางาน การเรียนรูด้วยตนเอง เป็นต้น

 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

 3. ความรู้ในวิธีการวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร (Gap Analysis)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)4. หลักฐานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม5. หลักฐานการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินในหน่วยสมรรถนะความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้า        (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ1. หลักฐานการศึกษา2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การปฏิบัติงาน (ถ้ามี)       (ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินเข้ารับการประเมินสามารถนำหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้มาประกอบในการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่แสดงในรายการตรวจสอบ (Checklist)        (ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองฯ2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน แสดงหลักฐานการผ่านการอบรม/ใบรับรองจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะ  การวางแผนพัฒนาบุคลากร และประเมินทักษะของบุคลากร (ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยต้องทราบถึงแนวทางของการดำเนินการของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. วางแผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรโดยจะเริ่มจาก

  1. การกำหนดเป้าหมายและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในหน่วยงานจากการสำรวจและประเมินขีดความสามารถของบุคลากรในปัจจุบันเพื่อคนหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในงานที่ปฏิบัติอยู่

  2. กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  3. เริ่มจัดทำแผนฝึกอบรมให้กับบุคลากร

  4. ส่งแผนการอบรมบุคลากรให้กับฝ่ายพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนฝึกอบรม

  5. หลังจากการอบรมจะดำเนินการสำรวจ และประเมินขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผล

  6. ประเมินผลแผนว่าผลที่ได้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร หรือไม่ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเองในงานที่ปฏิบัติอยู่ได้มากน้อยเพียงใด 2. การติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ โดยหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมจะมีการติดตามการทำงานของบุคลากรว่าได้นำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการทำงาน แล้วเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
  N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
  N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน

 2. การสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งงาน18.2 เครื่องมือประเมิน ประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น หลักฐานการทำงานเกี่ยวกับการประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม

 2. การสอบสัมภาษณ์ เช่น การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินทักษะของบุคลากรหลังการฝึกอบรม ยินดีต้อนรับ