หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ (Culling)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-QAOH-538A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ (Culling)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการคัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันผิดปกติ (Culling) โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) และอนุบาลหลัก (Main-nursery) และต้องมีทักษะระดับฝีมือ มีเทคนิคในการคัดแยกและทำลายต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก และอนุบาลหลักที่มีลักษณะผิดปกติได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
P151 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลแรก 1. อธิบายลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 168050
P151 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลแรก 2. คัดแยกต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกที่มีลักษณะผิดปกติ 168051
P151 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลแรก 3. ทำลายทิ้งต้นกล้าที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 168052
P152 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก 1. รู้ลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 168053
P152 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก 2. คัดแยกลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 168054
P152 คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก 3. ทำลายต้นกล้าที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก 168055

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในแยกลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก

2) มีทักษะในการทำลายต้นกล้าที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกลักษณะที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก

2) มีความรู้ในการทำลายต้นกล้าที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน

2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)

3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์

3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน

2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับระดับ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน

3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก มีลักษณะของกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะใบหยักหรือใบเรียวคล้ายใบหญ้า (sheath/grass leaf) ใบม้วนเนื่องจากการปลูกไม่ถูกต้อง แคระแกร็นหรือใบมีขนาดเล็ก (stump/little leaf) ต้นเตี้ยผิดปกติหรือใบไม่เจริญเติบโต (squat/stunted leaf) ใบย่นมาก (badly crinkled leaf) มุมใบแคบมาก (acute angled leaf) เป็นต้น

2) ลักษณะผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก คือ ลักษณะของกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะทางใบตั้งตรงหรือมีมุมแคบ (erect frond/acute) ทรงเตี้ยผิดปกติ (squat form) ใบย่อยแคบ (Narrow pinnae) ทางใบติดกันเป็นแผง (fused leaf) ทรงต้นผอมสูงชะลูดหรือทางใบตกห้อย (limp form) ทางใบแน่นทึบเกินไป (narrow internode) ใบย่อยห่างกัน (Wide internode) ใบยาวเล็กผิดปกติ (spindly collar) กาบใบรัดลำต้นแน่นเกินไป (exceptional vigor collar) เป็นโรคก้านใบทางบิด (crown disease) ผิดปกติทางกรรมพันธุ์ (runts) ทางใบที่เกิดใหม่ค่อนข้างสั้น (flat top) ใบไม่คลี่เหมือนลักษณะขาดน้ำ (collanate) มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างไปจากพ่อแม่พันธุ์ (Chimera) เช่น ส่วนของทางใบจะมีสีซีดหรือสีเหลืองผิดปกติ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์

3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ