หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-QJTC-536A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติวัสดุเพาะกล้ารวมทั้งวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ลักษณะของภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้ และมีทักษะระดับฝีมือ มีเทคนิคในการเลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม เพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ สามารถเตรียมและเลือกภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม สามารถจำแนกยอด ราก และปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะตามขั้นตอนได้ สามารถระบุและคัดแยกลักษณะปกติและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
P131 เตรียมวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม 1. อธิบายลักษณะและคุณสมบัติวัสดุเพาะกล้ารวมทั้งวัสดุคลุมสำหรับผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง 168021
P131 เตรียมวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม 2. เลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 168022
P131 เตรียมวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและวัสดุคลุม 3. เลือกวัสดุคลุม เพื่อรักษาความชื้นลดการระเหยน้ำ 168023
P132 เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 1. อธิบายลักษณะของภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 168024
P132 เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 2. เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 168025
P132 เตรียมภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 3. เลือกภาชนะเพาะกล้าที่เหมาะสม 168026
P133 ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะกล้า 1. สามารถจำแนกยอดและรากของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันก่อนนำลงปลูกในวัสดุเพาะ 168027
P133 ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะกล้า 2. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะได้อย่างถูกต้อง 168028
P133 ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะกล้า 3. ปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะตามขั้นตอน 168029
P134 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 1. อธิบายวิธีการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้อย่างถูกต้อง 168030
P134 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 2. ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 168031
P134 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 3. ระบุลักษณะปกติและผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกได้ 168032
P134 ดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก 4. คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะผิดปกติได้ 168033

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการเลือกวัสดุเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

2) มีทักษะในการเลือกภาชนะเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

3) มีทักษะในการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะ

4) มีทักษะในการจัดการดูแลกล้าปาล์มน้ำมัน

5) มีทักษะในการสังเกตและคิดวิเคราะห์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเพาะกล้า

2) มีความรู้ด้านการปลูกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในวัสดุเพาะ

3) มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

4) มีความรู้ในการจัดการดูแลกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน

2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)

3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์

3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน

4) หลักฐานวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน

2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับระดับ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน

3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ภาชนะเพาะกล้า หมายถึง ภาชนะที่ใช้ใส่วัสดุปลูกเพื่อเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน เช่น ถุงเพาะกล้า (คุณลักษณะ ขนาด) ถาดเพาะกล้า (ขนาด คุณลักษณะ)

2) วัสดุเพาะกล้า หมายถึง เป็นวัสดุที่ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโต อาจจะเป็นดินผสมหรือพีทมอส (Peat moss) ก็ได้

3) ต้นกล้าผิดปกติ คือ ต้นกล้าที่มีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และมีลักษณะผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการเติบโตทางพันธุกรรมหรือการจัดการแปลงเพาะกล้า

4) วัสดุปลูก คือ วัสดุที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งประกอบไปด้วย ดินร่วนปนเหนียว ทราย แกลบ หรือขุยมะพร้าว

5) กล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก คือ กล้าปาล์มน้ำมันตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ 12-14 สัปดาห์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไว้เพื่อเตรียมน้ำไปปลูกลงถุงเพาะในระยะอนุบาลหลัก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์

3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ