หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-CBVH-054A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03261 การพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง 1. มัคคุเทศก์เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 03261.01
03261 การพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง 2. มัคคุเทศก์วิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง 03261.02
03262 ถ่ายทอดงานมัคคุเทศก์ 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ได้ถูกนำมาวางแผนเพื่อการสอนงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 03262.01
03262 ถ่ายทอดงานมัคคุเทศก์ 2. การสอนงานได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ 03262.02
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 1. แผนการพัฒนาตนเองได้ถูกเขียนขึ้นอย่างครบถ้วน 03263.01
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 2. มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน 03263.02
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 3. มัคคุเทศก์ประเมินผลการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 03263.03
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 4. ผลการประเมินการพัฒนาตนเองได้ถูกนำมาพัฒนาแผนการพัฒนาตนเอง 03263.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง2. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบัน3. ผลกระทบสถานการณ์ปัจจุบันต่อธุรกิจนำเที่ยว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. รายงานการพัฒนาตนเอง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในงานมัคคุเทศก์(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด       1. วางแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ    2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ