หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-CBVH-054A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03261 การพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง 1. มัคคุเทศก์เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 03261.01 16702
03261 การพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง 2. มัคคุเทศก์วิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง 03261.02 16703
03262 ถ่ายทอดงานมัคคุเทศก์ 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ได้ถูกนำมาวางแผนเพื่อการสอนงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 03262.01 16704
03262 ถ่ายทอดงานมัคคุเทศก์ 2. การสอนงานได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ 03262.02 16705
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 1. แผนการพัฒนาตนเองได้ถูกเขียนขึ้นอย่างครบถ้วน 03263.01 16706
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 2. มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน 03263.02 16707
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 3. มัคคุเทศก์ประเมินผลการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 03263.03 16708
03263 ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์ 4. ผลการประเมินการพัฒนาตนเองได้ถูกนำมาพัฒนาแผนการพัฒนาตนเอง 03263.04 16709

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง2. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบัน3. ผลกระทบสถานการณ์ปัจจุบันต่อธุรกิจนำเที่ยว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. รายงานการพัฒนาตนเอง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในงานมัคคุเทศก์(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด       1. วางแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ    2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ