หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-VLJW-185A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การวิเคราะห์การปฏิบัติงานขั้นสูง การสื่อสารและใช้ภาวะผู้นำขั้นสูงการวางตัวและสร้างแรงจูงใจขั้นสูง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30404.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง 1.วางเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164989
30404.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง 2. วิเคราะห์ลักษณะความพร้อมของนักกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164990
30404.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง 3.วิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164991
30404.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 1.ใช้รูปแบบการเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164992
30404.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 2.ใช้วิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164993
30404.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 3. วางกฎเกณฑ์กำกับดูแลควบคุมให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164994
30404.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 1.อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164995
30404.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 2. ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164996
30404.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 1. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164997
30404.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 2. จัดระบบการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164998
30404.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 3. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 164999
30404.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูง 4. ประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 165000

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดการการฝึกซ้อมและจัดการการแข่งขันขั้นสูง

2. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศขั้นสูง

3. มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นำและแรงจูงใจขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการกีฬา

2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ

3. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า

2. สร้างแรงจูงใจ หมายถึง การสร้างสภาวะที่ไปทำให้เกิดพฤติกรรมหรือไปยับยั้งพฤติกรรมหรือไปกำหนดแนวทางพฤติกรรมที่จะแสดงออก

3. นักกีฬาขั้นสูงหรือกีฬาอาชีพและนานาชาติ คือ นักกีฬาที่ทำการแข่งขันเพื่อเป็นการประกอบอาชีพ ตามชนิดกีฬาขั้นสูงหรือกีฬาอาชีพและนานาชาติต่างๆ

4. นักกีฬาทีมชาติ คือ นักกีฬาที่ทำการแข่งขันโดยเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ