หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-WLAE-181A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30304.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 1. เตรียมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164944
30304.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 2. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164945
30304.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 3.ประเมินการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164946
30304.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 1. เตรียมการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164947
30304.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 2.ฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164948
30304.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 3. ประเมินการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นสูงหรือการฝึกในกีฬาอาชีพและนานาชาติ 164949
30304.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 1. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับการฝึกขั้นสูง 164950
30304.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 2. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน 164951
30304.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 3. ปฏิบัติการกู้ชีพสำหรับการฝึกขั้นสูง 164952

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง

2. มีทักษะในการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง

3. มีทักษะในการฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง

4. มีทักษะการนำแบบฝึกไปปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิต/บุคคลกลุ่มพิเศษ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านกล้ามเนื้อ กระดูก ระบบประสาทสั่งการ ฮอร์โมน ระบบพลังงาน ทักษะการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง จิตวิทยา โภชนาการ การบริหารจัดการ การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและการฟื้นฟูการบาดเจ็บขั้นสูง สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูง อุปกรณ์การฝึก รวมทั้งการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง

2. การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว หมายถึง การฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวร่างกาย

3. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้อุปกรณ์ หมายถึง การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากสถานที่เกิดเหตุไปยังที่ๆ ให้การปฐมพยาบาลได้สะดวก หรือเพื่อส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อได้สะดวกขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ เช่น เก้าอี้ เปล เป็นต้น

4. อวัยวะภายใน หมายถึง อวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
30204 กำหนดแบบฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน

2. ทดสอบความรู้โดยการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ