หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแบบฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-VBFJ-177A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดแบบฝึกขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง แบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง และ แบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30204.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 1. วิเคราะห์ความต้องการนักกีฬาในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 164908
30204.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 164909
30204.01 กำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 3. ประเมินแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง 164910
30204.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพภาพ ทางกายการฝึกขั้นสูง 1. วิเคราะห์ความต้องการนักกีฬาในการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 164911
30204.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพภาพ ทางกายการฝึกขั้นสูง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 164912
30204.02 กำหนดแบบฝึกสมรรถภาพภาพ ทางกายการฝึกขั้นสูง 3. ประเมินแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง 164913
30204.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 1. กำหนดวิธีการลดสาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬาทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก และปัจจัยตามสถานการณ์ 164914
30204.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 2. กำหนดแบบฝึกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 164915
30204.03 กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง 3. กำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษการฝึกขั้นสูง 164916

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นสูง

2. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นสูง

3. มีทักษะในการกำหนดแบบฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นสูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูงเพื่อนำไปกำหนดแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีทักษะขั้นสูง รวมทั้งจัดการการบาดเจ็บต่อศีรษะและสมอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน

2. ทดสอบความรู้โดยการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ