หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-MPQG-172A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลาง

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ด้านการสอนความรู้และทักษะกีฬาการฝึกขั้นกลาง และสามารถบันทึก สรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาการฝึกขั้นกลาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30103.01 เตรียมการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 1. อธิบายความรู้พื้นฐานด้านชีวกลศาสตร์ได้ 164865
30103.01 เตรียมการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 2. เขียนแผนการสอนความรู้และทักษะกีฬาสำหรับนักกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นกลางได้ 164866
30103.02 อธิบายขั้นตอนการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 1.สอนความรู้และทักษะด้านการกีฬาแก่ผู้เล่นกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นกลางได้ 164867
30103.02 อธิบายขั้นตอนการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 2. ประยุกต์การสอนความรู้และทักษะกีฬาตามลำดับขั้นตอนแก่ผู้เล่นกีฬาสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศขั้นกลางได้ 164868
30103.03 ปฏิบัติ การสอนเรื่องทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 1. ดำเนินการสอนความรู้และทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกสอนกีฬาขั้นกลางได้ 164869
30103.03 ปฏิบัติ การสอนเรื่องทักษะกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นกลางได้ 2. บันทึกผลการวิเคราะห์การสอนความรู้และทักษะกีฬาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการฝึกสอนกีฬาขั้นกลางได้ 164870
30103.04 รายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลางได้ 1. ประเมินผลการสอนความรู้และทักษะกีฬาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างถูกต้องและให้สอดคล้องกับการฝึกสอนกีฬาขั้นกลางได้ 164871
30103.04 รายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลางได้ 2.รายงานผลการวิเคราะห์การสอนความรู้และทักษะกีฬาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับการฝึกสอนกีฬาขั้นกลางได้ 164872

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะด้านการสอนความรู้และทักษะกีฬาขั้นกลาง

2. มีทักษะการบันทึก สรุปปละรายงาน ผลการปฏิบัติการสอนความรู้และทักษะกีฬาการฝึกขั้นกลาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาขั้นกลาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การศึกษา การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา

2. รายงานผล การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ