หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ODDZ-187A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพผู้ฝึกสอน 165007
30502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 2. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพและมีการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 165008
30502.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 3. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการยอมรับความไว้วางใจ และความศรัทธาจากสังคมที่มีต่อวิชาชีพ 165009
30502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 1. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 165010
30502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 2. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกทีเป็นกลางไม่มีอคติเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 165011
30502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 3. อธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 165012
30502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 4.อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้ฝึกสอน และกฎระเบียบของความปลอดภัยในการฝึกซ้อม 165013
30502.02 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 5. อธิบายวิธีการฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะความสามารถและสุขภาพอนามัยให้กับตนเองอยู่เสมอ 165014

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การปรับปรุงพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างความรู้และการปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

2. สร้างเสริมความรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้จากภายนอก หรือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบหรือเพื่อสร้างความรู้ใหม่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ