หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-PCDG-183A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการโปรแกรมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการโปรแกรมทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจริงในระดับขั้นต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30402.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น 1.วางเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การฝึกขั้นต้นได้ 164965
30402.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น 2. วิเคราะห์ลักษณะความพร้อมของนักกีฬาให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164966
30402.01 วิเคราะห์การปฏิบัติงานการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น 3.วิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164967
30402.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นต้น 1.ใช้รูปแบบการเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นต้นได้ 164968
30402.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นต้น 2. ใช้วิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกขั้นต้นได้ 164969
30402.02 ใช้การเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการฝึกกีฬาขั้นต้น 3. วางกฎเกณฑ์กำกับดูแลควบคุมให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164970
30402.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164971
30402.03 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 2. . ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164972
30402.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 1. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164973
30402.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 2. จัดระบบการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164974
30402.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 3. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164975
30402.04 บริหารจัดการให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้น 4. ประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการฝึกขั้นต้นได้ 164976

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดการการฝึกซ้อมและจัดการการแข่งขันกีฬาขั้นต้น

2. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศขั้นต้น

3. มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นำและแรงจูงใจขั้นต้นเพื่อการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการกีฬา

2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ

3. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  หมายถึง สนามกีฬา โรงยิม และอุปกรณ์ของสนาม อุปกรณ์การเล่นกีฬา สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ