หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-WIQA-163A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านวิเคราะห์ตีความเนื้อหาของกฎกติกาในประเด็นที่สำคัญเพื่อเนื้อหาของกฎ กติกาได้ และบริหาร จัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและจัดการปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดกับการตัดสิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ตัดสินกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20104.01 วิเคราะห์เนื้อหาของกฎกติกาในประเด็นที่สำคัญเพื่อเนื้อหาของกฎ กติกาได้ 1. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาของกฎกติกาได้ 164804
20104.01 วิเคราะห์เนื้อหาของกฎกติกาในประเด็นที่สำคัญเพื่อเนื้อหาของกฎ กติกาได้ 2. ตีความเนื้อหาของกฎกติกาในประเด็นที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง 164805
20104.02 เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการตัดสินกีฬา 1.อธิบายขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 164806
20104.02 เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการตัดสินกีฬา 2. อธิบายวิธีการและเกณฑ์การทดสอบสรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 164807
20104.03 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูงได้ 1.ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถให้เหตุผลการตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง 164808
20104.03 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูงได้ 2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 164809
20104.03 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูงได้ 3. อธิบายลักษณะปัญหาและแนวทางและวิธีการในการแก้ไขและวางแผนในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 164810
20104.04 บริหารจัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและปัญหาที่จะเกิดกับการตัดสินกีฬา 1. อธิบายขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและจัดการปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดกับการตัดสินกีฬาได้ 164811
20104.04 บริหารจัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและปัญหาที่จะเกิดกับการตัดสินกีฬา 2.ดำเนินการจัดการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและจัดการปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดกับการตัดสินกีฬาได้ 164812
20104.04 บริหารจัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและปัญหาที่จะเกิดกับการตัดสินกีฬา 3. ประเมินการปฏิบัติหน้าที่และนำผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬามาปรับปรุงในการตัดสินกีฬาในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น 164813

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. กฎกติกา หมายถึง ข้อความที่ได้ทำความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป กำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ

2. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการส่งสาร หรือ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกระหว่างบุคคล เน้นความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ