หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-VHSV-166A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ตัดสินกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20203.01 ประพฤติตนเป็นที่ศรัทธา น่าเชื่อถือในการทำหน้าทีในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 1.อธิบายลักษณะการประพฤติตนที่สร้างให้เกิดความเคารพ ศรัทธาในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 164825
20203.01 ประพฤติตนเป็นที่ศรัทธา น่าเชื่อถือในการทำหน้าทีในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 2. อธิบายลักษณะการประพฤติตนที่สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 164826
20203.02 ให้แรงจูงใจกับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างสถานการณ์การแข่งขันให้นักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกา เกิดความปลอดภัย และเกิดการเล่นที่ขาวสะอาด 1. อธิบายการให้แรงจูงใจกับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันเพื่อทำให้นักกีฬาปฏิบัติตามกฎ กติกา ขณะการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา 164827
20203.02 ให้แรงจูงใจกับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างสถานการณ์การแข่งขันให้นักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกา เกิดความปลอดภัย และเกิดการเล่นที่ขาวสะอาด 2.อธิบายการให้แรงจูงใจกับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันเพื่อทำให้นักกีฬาเล่นด้วยความปลอดภัยและขาวสะอาดในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา 164828
20203.03 ให้ความรู้ เหตุผล ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินกีฬากับสื่อสารมวลชนและสาธารณะในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ เป็นกลางและสร้างสรรค์ 1. ยกตัวอย่างการให้ความรู้และเหตุผลเกี่ยวกับการตัดสินกับสื่อสารมวลชนและสาธารณะในแง่มุมที่เป็นประโยชน์และกลาง 164829
20203.03 ให้ความรู้ เหตุผล ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินกีฬากับสื่อสารมวลชนและสาธารณะในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ เป็นกลางและสร้างสรรค์ 2. ยกตัวอย่างการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินกับสื่อสารมวลชนและสาธารณะในแง่มุมที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ 164830

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. สภาพภูมิอากาศ หมายถึง รูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศ ในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ

2. ระบบรักษาความปลอดภัย หมายถึง การจัดการ หรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก หรือการคุ้มครองป้องกัน เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ