หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-IPMB-162A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลาง

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ตัดสินกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาได้ 1. บอกแหล่งที่มาข้อมูล ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎ กติกาได้ 164793
20103.01 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาได้ 2. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและสรุปเนื้อหาของกฎ กติกาได้ 164794
20103.01 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาได้ 3. ตีความเนื้อหาของกฎกติกาในประเด็นที่สำคัญเพื่อความชัดเจนก่อนการตัดสินกีฬา 164795
20103.02 เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการตัดสินกีฬา 1.อธิบายหลักการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่จำเป็นในการตัดสินแต่ละชนิดกีฬา 164796
20103.02 เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการตัดสินกีฬา 2.อธิบายขั้นตอนและวิธีการทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อเตรียมสภาพร่างกายก่อนการตัดสินกีฬา 164797
20103.03 ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลางได้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถให้เหตุผลการตัดสินกีฬาได้ 164798
20103.03 ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลางได้ 2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 164799
20103.03 ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลางได้ 3. แก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากการตัดสินกีฬาได้ 164800
20103.04 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ สวนเสียในการตัดสิน 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เล่น ผู้ชม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 164801
20103.04 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ สวนเสียในการตัดสิน 2. ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดได้ 164802
20103.04 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ สวนเสียในการตัดสิน 3. นำผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาและความพึงพอใจมาปรับปรุงในการตัดสินในครั้งต่อไป 164803

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. กฎกติกา หมายถึง ข้อความที่ได้ทำความตกลงกันแล้ว หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป กำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ

2. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการส่งสาร หรือ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกระหว่างบุคคล เน้นความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ