หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้น

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-HBNO-161A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ด้านการเตรียม การปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นเบื้องต้นได้ ปฏิบัติ หน้าที่ตัดสินกีฬา  ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ตัดสินกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20102.01 เตรียม การปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 1.เตรียมการตามขั้นตอนมาตรฐานการตัดสินกีฬาขั้นต้น 164785
20102.01 เตรียม การปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 2. สำรวจการเตรียมการตามขั้นตอนมาตรฐานการตัดสินกีฬาขั้นต้น 164786
20102.02 อธิบายชั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 1.ทบทวนความรู้และทักษะตามมาตรฐานการตัดสินกีฬาขั้นต้น 164787
20102.02 อธิบายชั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 2. สำรวจความพร้อมในการตัดสินกีฬา ด้านความรู้กฎ กติกา การสื่อสารทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณนกหวีดกีฬาขั้นต้น 164788
20102.03 ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาขั้นต้น 164789
20102.03 ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 2. สำรวจการตัดสินให้เข้ากับบริบทของความรู้กฎ กติกา การสื่อสารทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณนกหวีดในการตัดสินกีฬาขั้นต้น 164790
20102.04 ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 1. ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการด้านความรู้กฎ กติกา การสื่อสารทักษะการเคลื่อนไหว และการใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณนกหวีดในการตัดสินครั้งต่อไป 164791
20102.04 ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาชั้นต้นได้ 2.นำผลการประเมินความรู้และทักษะการตัดสินกีฬามาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาขั้นต้น 164792

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาขั้นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ทบทวนความรู้ หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอดและทักษะความรู้เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ใหม่ หรือเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง

2. สัญญาณ หมายถึง เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยิน เป็นต้น แม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ