หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการสำหรับการปฏิบัติการเดินรถ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-PRXO-196B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการสำหรับการปฏิบัติการเดินรถ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ขับรถจักร (Locomotive Driver)ISCO-08       8311   พนักงาน/คนขับเคลื่อนหัวรถจักร                     8311   ผู้ขับหัวรถจักร                 8311   พนักงาน/คนขับรถไฟ     


1 8311 ผู้ขับหัวรถจักร

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการเดินรถหรือทำขบวน ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานขององค์กร ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ และหลักปฏิบัติ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเตรียมขบวนรถ  และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนยืนยันการออกเดินทาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ.2549 (ขดร.2549)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10508.1

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน

1.1 ระบุวิธีการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อกำหนดขององค์กร และหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 

10508.1.01 163614
10508.1

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน

1.2 บอกวิธีบริหารจัดการความเครียดในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้

10508.1.02 163615
10508.1

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน

1.3 ประเมินศักยภาพของตนเองที่เสื่อมลงเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ

10508.1.03 163616
10508.1

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน

1.4 เลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

10508.1.04 163617
10508.2

เตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน

2.1 ระบุและตรวจสอบตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนภายในห้องขับ ตามคู่มือการใช้รถและมาตรฐานการบำรุงรักษา

10508.2.01 163618
10508.2

เตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน

2.2 ระบุและตรวจสอบตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าขบวนรถตามคู่มือการใช้รถและมาตรฐานการบำรุงรักษา

10508.2.02 163619
10508.2

เตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน

2.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบประตูขึ้นลงผู้โดยสาร ตามข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร

10508.2.03 163620
10508.2

เตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน

2.4 ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับแต่งแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

10508.2.04 163621
10508.3

เตรียมการก่อนออกเดินทาง

3.1 ระบุรายการตรวจสอบ เอกสาร และ/หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนยืนยันการออกเดินทาง ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถได้อย่างถูกต้อง

10508.3.01 163622
10508.3

เตรียมการก่อนออกเดินทาง

3.2 ระบุอันตราย และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางได้อย่างถูกต้อง

10508.3.02 163623
10508.3

เตรียมการก่อนออกเดินทาง

3.3 ระบุข้อจำกัดและคำแนะนำพิเศษที่อาจจำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางได้

10508.3.03 163624

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถจักรและรถพ่วง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถดีเซลราง

 • ความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง/วิศวกรรม

 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างพื้นฐานขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการเดินขบวนรถไฟ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement)      (ก1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 • ทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำขบวนหรือปฏิบัติการเดินรถ

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์อ่านค่าแสดงผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการอ่านคู่มือการใช้งาน และตีความคำแนะนำ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถหรือการทำขบวน

 • ทักษะการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเดินรถ(ก2) ทักษะทางสังคมและการทำงาน (Soft Skills)
 • ทักษะการวางแผนงาน/โครงการ

 • ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า

 • ทักษะการควบคุมงานและสอนงาน                  

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                     

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประจำหน้าที่ขับเคลื่อน/ควบคุมยานพาหนะสาธารณะ(ข2) หลักปฏิบัติในการควบคุมเหตุอันตราย สถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์/สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง(ข3) กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)(ข4)  แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนปฏิบัติการเดินรถหรือการทำขบวน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควบคู่ไปกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ขอบเขต และแนวทางการประเมินสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้                     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ หรือ                         (ก2) ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                    (ก3) วิดีโอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                              (ก4) ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา หรือ                                                              (ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านปฏิบัติการรถจักร และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ (ค) คำแนะนำในการประเมิน(ค1)  ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมิน และหลักฐานที่จำเป็น                        ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่จำเป็นที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน อาทิ:                                                                 
 • หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้                                         

 • ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต           (ค2)  บริบทและทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประเมิน                                        
 • ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ภายในช่วงระยะเวลาและบริบทที่เหมาะสม                    

 • ทรัพยากรสำหรับการประเมิน อาทิ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา การสาธิตการปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ การประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง                (ค3)  วิธีการประเมิน                                                                           
 • การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   

 • การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นอย่างน้อย และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจากหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองผ่านการอบรม ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น

 • การประเมินการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรืออาจจะพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะ วิดีโอการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ (ก1)  สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถเตรียมการสำหรับปฏิบัติการเดินรถหรือทำขบวน ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานขององค์กร ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนยืนยันการออกเดินทาง        นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                                         (ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานที่จำเป็น ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้             (ข) คำอธิบายรายละเอียด
(ข1)ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่ส่งผลต่อการทำขบวนหรือปฏิบัติการเดินรถ อาทิเช่น:
 • โรคประจำตัว

 • เสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • เสพยาเสพติด

 • ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา

 • พักผ่อนไม่เพียงพอ

 • ตรากตรำทำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

 • เกิดอุบัติเหตุกับสภาพร่างกายและยังไม่หายเป็นปกติ(ข2)ปัญหาด้านสภาพจิตใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการเดินรถหรือทำขบวน อาทิ:
 • การเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว

 • ความเครียดจากปัญหาส่วนตัว หรือครอบครัว

 • ความเครียดสะสมจากการปฎิบัติงาน

 • ติดการพนัน

 • ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด

 • เกิดคดีความจากการปฏิบัติงาน หรือส่วนตัว

 • ประสบอุบัติเหตุ/เหตุอันตรายร้ายแรงจากการทำงาน(ข3)ขั้นตอนการเตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน:
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบประตูขึ้น-ลงผู้โดยสาร

 • ตรวจสอบตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อน ภายในห้องขับให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง

 • ตรวจสอบตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าขบวนรถให้ใช้การได้ดี

 • ทดสอบและลงตรวจสอบระบบห้ามล้อก่อนเคลื่อนขบวนรถ

 • ทดสอบระบบห้ามล้อบริเวณปลายชานสถานีและก่อนถึงจุดจอดตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย(ข4)อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น:
 • ชนสิ่งกีดขวางบนทาง เช่น คน สัตว์ รถยนต์ ต้นไม้ ก้อนหิน ฯลฯ

 • เครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางชำรุด ไม่ทำงาน

 • ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม ทางขาด ดินสไลด์

 • ไฟไหม้บริเวณใกล้เคียงหรือใกล้ทางรถไฟ หรือต้นไม้บริเวณข้างทาง

 • ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกที่สัญจรผ่านไปมาทางถนน ในการข้ามทางผ่านถนนเสมอระดับทาง

 • การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

 • การก่อวินาศกรรม

 • การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผู้เกี่ยวข้อง

 • การก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3 เช่น ขว้างปาขบวนรถ(ข5)เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารที่ควรจะต้องมีในการปฏิบัติงาน:
 • นาฬิกา

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • คำสั่งประกาศเดินรถพิเศษที่เกี่ยวข้อง

 • โคมสัญญาณ และ/หรือ ธง (เขียว-แดง) ตามความจำเป็น

 • เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์บางอย่างประจำรถจักรตามที่กำหนด(ข6)เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • ถุงมือหนัง/ถุงมือถัก/ถุงมือกันลื่น

 • แว่นตากันแดด/แว่นตานิรภัย

 • อุปกรณ์ป้องกันหู

 • รองเท้านิรภัย

 • ไฟฉาย

 • อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่จำเป็น(ข7)วิธีการสื่อสาร อาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญาณมือ(ข8)การแจ้งข้อมูล:
 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ข9)ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 (ขดร.2549)

 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักรขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือการใช้งานรถจักร รถพ่วงขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือคำแนะนำการใช้งาน/คู่มือการใช้รถ/คู่มือประจำรถจักรชนิดต่างๆ

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร/สถานประกอบการ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ             1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                     2) การสัมภาษณ์     18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมการนำรถดีเซลรางเทียบขบวน             1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                    2) การสัมภาษณ์ หรือ             3) การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                                 18.3 เครื่องมือประเมินการเตรียมการก่อนออกเดินทาง             1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                    2) การสัมภาษณ์             3) การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ