หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-MBDB-193B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ขับรถจักร (Locomotive Driver)ISCO-08       8311   พนักงาน/คนขับเคลื่อนหัวรถจักร                     8311   ผู้ขับหัวรถจักร          8311   พนักงาน/คนขับรถไฟ     


1 8311 ผู้ขับหัวรถจักร

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์/วินิจฉัยความผิดปกติและข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง รวมถึงการระบุวิธีการบำรุงรักษาและ/หรือการซ่อมแซม การดำเนินการบำรุงรักษาเบื้องต้นและการซ่อมแซมตามปกติ การตรวจสอบและรายงานการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เบื้องต้นตามข้อกำหนด/นโยบายและขั้นตอนขององค์กร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพระบบขนส่งทางราง (Rail Sector)ISCO-08 หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (หน้าที่ขับเคลื่อนรถไฟและยานพาหนะ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
          N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 (ขดร.2549)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10505.1

วินิจฉัยความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของ รถจักรและรถพ่วง

1.1 ระบุรายการตรวจสอบรถจักรตามคู่มือประจำรถและมาตรฐานการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

10505.1.01 163204
10505.1

วินิจฉัยความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของ รถจักรและรถพ่วง

1.2 ระบุรายการตรวจสอบรถพ่วงตามคู่มือประจำรถและมาตรฐานการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

10505.1.02 163205
10505.1

วินิจฉัยความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของ รถจักรและรถพ่วง

1.3 อธิบายขั้นตอนการตรวจเตรียมรถจักรและรถพ่วงได้อย่างถูกต้องตามคู่มือประจำรถและมาตรฐานการบำรุงรักษา

10505.1.03 163206
10505.1

วินิจฉัยความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของ รถจักรและรถพ่วง

1.4 ระบุข้อจำกัดและคำแนะนำพิเศษในการตรวจเตรียมรถจักรและรถพ่วงได้

10505.1.04 163207
10505.2

แนะนำและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้น

2.1 เสนอแนะวิธีการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วงตามคู่มือการใช้รถและมาตรฐานการซ่อมบำรุง

10505.2.01 163584
10505.2

แนะนำและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้น

2.2 แนะนำ/อบรม และควบคุมผู้ช่วยคนขับ/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วงได้ตามคู่มือการใช้รถและมาตรฐานการซ่อมบำรุง 


10505.2.02 163585
10505.2

แนะนำและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้น

2.3 ช่วยเหลือผู้ช่วยคนขับ/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง ในกรณี/เหตุจำเป็นได้ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10505.2.03 163586
10505.3

รายงานความผิดปกติและข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา

3.1 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำขบวนรถ เกี่ยวกับความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ

10505.3.01 163587
10505.3

รายงานความผิดปกติและข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา

3.2 รายงานเหตุการณ์และวิธีแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10505.3.02 163588
10505.3

รายงานความผิดปกติและข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา

3.3 รายงานความเสียหายหลัก (Major damage) ของรถจักรและรถพ่วงที่ตรวจพบนอกเหนือจากความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้น ที่จะต้องทำการซ่อมใหญ่ หรือ Overhaul ต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร

10505.3.03 163589

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถจักรและรถพ่วง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถดีเซลราง

 • ความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง/วิศวกรรม

 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างพื้นฐานขั้นตอนการสื่อสารและระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการเดินขบวนรถไฟ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ (Skill Requirement)      (ก1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 • ทักษะการวิเคราะห์ความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง

 • ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์อ่านค่าแสดงผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

 • ทักษะการอ่านคู่มือการใช้งาน และตีความคำแนะนำ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง

 • ทักษะการจัดทำเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • ทักษะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

 • ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน(ก2) ทักษะทางสังคมและการทำงาน (Soft Skills)
 • ทักษะการวางแผนงาน/โครงการ

 • ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า

 • ทักษะการควบคุมงานและสอนงาน

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                     

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ลักษณะความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง(ข2) เครื่องยนต์และระบบถ่ายทอดกำลัง และระบบไฟฟ้าของรถจักรแต่ละชนิด                (ข3) ระบบลม และระบบห้ามล้อของรถจักรและรถพ่วง(ข4)  ระบบส่วนล่างของรถจักรและรถพ่วง(ข5)  การบำรุงรักษารถจักรและรถพ่วง(ข6)  กฏความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง (OH&S)                                    (ข7)     แบบฟอร์ม เอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักร  


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควบคู่ไปกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ขอบเขต และแนวทางการประเมินสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้                     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ หรือ                         (ก2) ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                    (ก3) วิดีโอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ                              (ก4) ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก5)  ผลงานจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา หรือ                                                              (ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านปฏิบัติการรถจักร และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ (ค) คำแนะนำในการประเมิน(ค1)  ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมิน และหลักฐานที่จำเป็น                        ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่จำเป็นที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงาน อาทิ:                                                                 -  หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้                                         -  ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถไฟ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน-  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต          (ค2)  บริบทและทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประเมิน                                        
 • ผู้ที่เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ภายในช่วงระยะเวลาและบริบทที่เหมาะสม                    

 • ทรัพยากรสำหรับการประเมิน อาทิ แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา การสาธิตการปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ การประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง                (ค3)  วิธีการประเมิน                                                                           
 • การประเมินความรู้และทักษะในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   

 • การประเมินความรู้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นอย่างน้อย และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจากหลักฐานความรู้ที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองผ่านการอบรม ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น

 • การประเมินการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หรืออาจจะพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานที่ผู้เข้ารับการประเมินนำมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากองค์กร/สถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะ วิดีโอการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
(ก) คำแนะนำ (ก1)  สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถวิเคราะห์/วินิจฉัยความผิดปกติและข้อขัดข้องเบื้องต้นของหัวรถจักรและรถพ่วง ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและขั้นตอนขององค์กร มาตรฐานการบำรุงรักษา และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม และกรอกเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างถูกต้อง        นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                                          (ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานที่จำเป็น ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้       (ข) คำอธิบายรายละเอียด (ข1) สาเหตุความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง อาทิเช่น: อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์รถจักร ALSTHOM สูงเกินพิกัด กรณีขอพ่วงหลุดจากกันระหว่างทำขบวน (ข2) สาเหตุความผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์รถจักร ALSTHOM สูงเกินพิกัด: น้ำระบายความร้อนน้อยเกินไป ไม่พอหมุนเวียน มีแก๊สแทรกในระบบ ขบวนรถมีน้ำหนักมาก ขึ้นทางลาดชัน เป็นระยะยาว เครื่องห้ามล้อรถพ่วงในขบวนจับกรอกับพื้นล้อ หรือ ห้ามล้อคลายไม่หมด Water pump ชำรุด  รังผึ้งสกปรกอุดตัน Thermostat ไม่เปิดน้ำเข้ารังผึ้ง พัดลมระบายความร้อนของน้ำไม่เปลี่ยนรอบหรือหมุนรอบไม่เต็มที่ (ข3) สาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกรณีขอพ่วงหลุดจากกันระหว่างการทำขบวน: เกิดจากความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานในการประกอบและติดตั้ง เกิดจากความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งาน เช่น การทำสับเปลี่ยนรุนแรงเป็นเหตุให้ปากขอพ่วงอ้าตัวออกเกินพิกัด เมื่อรถวิ่งผ่านทางโค้ง ทำให้ขอพ่วงหลุดออกจากกัน หรือต่อขอพ่วงแล้ว ไม่ตรวจสอบว่าดานขัดลงสนิทหรือไม่ เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือสิ่งของข้างทาง เกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์และการออกแบบ (ข4) วิธีการแก้ไขความผิดปกติที่มีสาเหตุจากอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์รถจักร ALSTHOM สูงเกินพิกัด: ตรวจเติมน้ำระบายความร้อนให้ได้ระดับ ระบายแก๊สในระบบ ลดกำลังขับ (Control) และสังเกตอุณหภูมิที่จอแสดงผลในห้องขับประกอบ   ตรวจสอบเครื่องห้ามล้อรถพ่วง ก่อนออกขบวนรถให้ เรียบร้อย ตรวจเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างห้องเครื่องกับห้องพัดลม และฟังเสียง Water pump ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ แจ้งหน่วยซ่อมเพื่อแก้ไข แจ้งหน่วยซ่อมเพื่อแก้ไข ตรวจดูน้ำมันพัดลมและเติมให้ได้พิกัด/เปิด 3 Way cock ไปยังท่า Emergency (ข5) วิธีการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในกรณีขอพ่วงหลุดจากกันระหว่าง ทำขบวน: จัดทำหนังสือคู่มือแนะนำการใช้และการซ่อมเครื่องพ่วงแต่ละชนิด และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   อย่าทำสับเปลี่ยนรุนแรง/เมื่อต่อขบวนแล้วต้องตรวจดูขอพ่วงและตรวจสอบว่าดานขัดลงสนิทหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ขับรถหลักไม่สามารถป้องกันได้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการแก้ไข (ข6) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสาร ที่ควรจะต้องมีในการปฏิบัติงาน: นาฬิกา วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ คำสั่งประกาศเดินรถพิเศษที่เกี่ยวข้อง โคมสัญญาณ และ/หรือ ธง (เขียว-แดง) ตามความจำเป็น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์บางอย่างประจำรถจักรตามที่กำหนด (ข7) เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ ระหว่างการปฏิบัติงาน: เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ถุงมือหนัง/ถุงมือถัก/ถุงมือกันลื่น แว่นตากันแดด/แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันหู รองเท้านิรภัย ไฟฉาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่นๆ ที่จำเป็น (ข8) วิธีการสื่อสาร อาจรวมถึง: การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ การให้สัญญานมือ (ข9) การแจ้งข้อมูล: สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ข10) ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง: ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 (ขดร.2549) คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรถจักรขององค์กร/สถานประกอบการ คู่มือการใช้งานรถจักร รถพ่วง ขององค์กร/สถานประกอบการ คู่มือคำแนะนำการใช้งาน/คู่มือการใช้รถ/คู่มือประจำรถจักรชนิดต่างๆ คู่มือความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร/สถานประกอบการ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวินิจฉัยความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของหัวรถจักรและรถพ่วง1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                    2) การสัมภาษณ์ หรือ             3) การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                                               18.2 เครื่องมือประเมินการแนะนำและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้น             1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                    2) การสัมภาษณ์ หรือ              3) การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                                                    18.3 เครื่องมือประเมินการรายงานความผิดปกติและข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา             1) ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                    2) การสัมภาษณ์ หรือ                    3)       การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     ยินดีต้อนรับ