หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet)

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-DEAZ-045B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี 


1 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ
1 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ใช้กับผู้ปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอัญมณีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีลงในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับทวนสอบ และใช้เป็นข้อมูลบันทึกลงในใบรายงานผลตรวจสอบอัญมณี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
50030101

กำหนดวิธีการรายงานผล

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการรายงานผลตามที่หน่วยงานกำหนด

50030101.01 159642
50030101

กำหนดวิธีการรายงานผล

2. รายงานผลโดยใช้คำศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วยตามมาตรฐานสากล

50030101.02 159643
50030102

จัดการใบงานการตรวจสอบอัญมณี

1. รายงานผลเป็นเอกสารตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด

50030102.01 159644
50030102

จัดการใบงานการตรวจสอบอัญมณี

2. เก็บรักษาข้อมูลใบงานการตรวจสอบอัญมณีให้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้ง่าย

50030102.02 159645
50030102

จัดการใบงานการตรวจสอบอัญมณี

3. กำหนดช่วงเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามระเบียบของหน่วยงาน

50030102.03 159646

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. สามารถบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ตามที่หน่วยงานกำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ตามที่หน่วยงานกำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. แสดงการบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ตามที่หน่วยงานกำหนด(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. อธิบายเกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด2. อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ตามที่หน่วยงานกำหนด3. อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet)4. ใบบันทึกผลการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ของหน่วยงานที่ตนสังกัด มีความรู้และสามารถเขียนข้อมูลในใบงานตรวจสอบอัญมณีที่มีความเป็นสากล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน1. ข้อสอบข้อเขียน แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีลงในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ของหน่วยงานที่ตนสังกัด(ข) คำอธิบายรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอัญมณี ในระหว่างการตรวจสอบอัญมณีจนถึงภายหลังจากการตรวจสอบ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อประเภทหรือชนิดอัญมณี มลทินภายในที่พบ ค่าของเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เป็นต้น และสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี ลงในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet) ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดลง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีด้วยเครื่องมือต่างๆ รวมถึงข้อสรุปผลการตรวจสอบอัญมณีนั้นไว้ สำหรับการทวนสอบ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกนี้จะถูกนำไปกรอกข้อมูลสรุปในใบรายงานผลตรวจสอบอัญมณีอีกครั้ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินน1. ข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ