หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-IDJF-101A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินมวยไทย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น     กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พ.ร.บ. กีฬามวย  พ.ศ. 2542  ( การปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2564 )

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X22.21

วางแผนการรักษาสภาพร่างกายให้เหมาะสมตามมาตรฐานดรรชนีมวยกาย

1. วางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสม

X22.21.01 159113
X22.21

วางแผนการรักษาสภาพร่างกายให้เหมาะสมตามมาตรฐานดรรชนีมวยกาย

2. วางแผนการรักษาระดับดรรชนีมวลกาย

X22.21.02 159114
X22.22

ควบคุมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

X22.22.01 159118
X22.22

ควบคุมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

2. ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย

X22.22.02 159119

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนทางพลศึกษา3. ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือสมุดประจำตัวผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงการวางแผนการรักษาสภาพร่างกายให้เหมาะสมตามมาตรฐานดรรชนีมวยกาย และควบคุมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน(ก) คำแนะนำ   ผู้เข้ารับการทดสอบควรจะต้องดูแลและรักษาสภาพร่างกายให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การรักษาสภาพร่างกาย หมายถึง การคงไว้ซึ่งความเหมาะสมของดัชนีมวลกาย และสมรรถภาพทางกาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


  1. แฟ้มผลงาน
  2. การสอบข้อเขียน
  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  4. การสัมภาษณ์

ยินดีต้อนรับ