หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-PYKH-100A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินมวยไทย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมทีมและผู้เล่นของคู่แข่งขัน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการแข่งขันก่อนปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น     กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พ.ร.บ. กีฬามวย  พ.ศ. 2542  ( การปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2564 )

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X22.11

วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

1. ศึกษาพฤติกรรมทีมงานและนักมวยของคู่แข่งขันที่ทำหน้าที่

X22.11.01 159186
X22.11

วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

2. ศึกษาพฤติกรรมและกลวิธีการแต่ละค่ายและนักมวยแต่ละบุคคล

X22.11.02 159187
X22.11

วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

3. สำรวจและตรวจสอบเครื่องแต่งการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสิน และตรวจสอบระบบต่างๆ 

X22.11.03 159188
X22.12

ประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาความสามารถ

1. จับคู่ประเมินผลการทำหน้าที่ในแต่ละรายการแข่งขัน

X22.12.01 159189
X22.12

ประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาความสามารถ

2. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการทำหน้าที่   

X22.12.02 159190

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในด้านความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนทางพลศึกษา การวัดและประเมินผล3. ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือสมุดประจำตัวผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษาพฤติกรรมทีมงานและนักมวยของคู่แข่งขันที่ทำหน้าที่ ศึกษาพฤติกรรมและกลวิธีการแต่ละค่ายและนักมวยแต่ละบุคคล สำรวจและตรวจสอบเครื่องแต่งการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสิน และตรวจสอบระบบต่างๆ(ก) คำแนะนำ               ผู้เข้ารับการทดสอบควรจะมีการเตรียมตัวและมีความรู้เรื่องการวางแผน  และการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าค่าย นักมวย เป็นต้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การวางแผน หมายถึง การศึกษาหาข้อมูลของทีมงาน นักมวย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลกลับมาวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่2. การประเมิน หมายถึง การวัดผลของการปฏิบัติหยน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


  1. แฟ้มผลงาน
  2. การสอบข้อเขียน
  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  4. การสัมภาษณ์

ยินดีต้อนรับ