หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาการทำหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันมวยไทย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-CAHN-098A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาการทำหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันมวยไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินมวยไทย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการปฏิบัติผู้ตัดสินมวยไทยได้ตาม  พ.ร.บ.กีฬามวย  2542 เกณฑ์การให้คะแนนตามกติกา  มีสมรรถภาพร่างกายเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน  บริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสม ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินมวยไทย   ขั้นต้น  ( ผู้มีทักษะชำนาญการในอาชีพ )  ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น     กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พ.ร.บ. กีฬามวย  พ.ศ. 2542  (การปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2564 ) 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X21.21

พัฒนาหน้าทีมงานผู้ตัดสินมวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

1. ทบทวนมีความรู้ ในกติกามวยไทย ตาม พ.ร.บ. กีฬา มวย 42

X21.21.01 159095
X21.21

พัฒนาหน้าทีมงานผู้ตัดสินมวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

2. ปฏิบัติผู้ตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทยได้

X21.21.02 159096
X21.22

ถ่ายทอดเทคนิคการตัดสินมวยไทยตามเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

1. ถ่ายทอดเทคนิคการให้คะแนนแต่ละยก

X21.22.01 159097
X21.22

ถ่ายทอดเทคนิคการตัดสินมวยไทยตามเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

2. ถ่ายทอดเทคนิคการสรุปผลการแข่งขัน

X21.22.02 159098
X21.23

ถ่ายทอดเทคนิคการตัดสินมวยไทยตามกติกาและท่าแม่ไม้มวยไทย

1.ถ่ายทอดเกร็ดมวย กลมวย 

X21.23.01 159099
X21.23

ถ่ายทอดเทคนิคการตัดสินมวยไทยตามกติกาและท่าแม่ไม้มวยไทย

2. ถ่ายทอดเชิงมวย (เหลี่ยมมวย)

X21.23.02 159100
X21.24

เตรียมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในสถานการณ์ไม่ปกติ 

1. วิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เหตุจลาจล  เหตุทะเลาะ วิวาท  เหตุการณ์ที่เกิดจากผลการแข่งขัน 

X21.24.01 159101
X21.24

เตรียมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในสถานการณ์ไม่ปกติ 

2. วิเคราะห์การติดเชื้อ การป้องกันและการรักษาจากการ ติดเชื้อโรคที่อุบัติใหม่ ได้

X21.24.02 159102

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการทำหน้าที่ตัดสินมวยไทย   2. ทักษะการใช้แม่ไม้  ลูกไม้  มวยไทย  และทักษะการตัดสินมวยไทย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้กติกามวยไทย และเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย2. ความรู้เกี่ยวกับแม่ไม้  ลูกไม้  มวยไทย3. ความรู้ ในกติกามวยไทย ตาม พ.ร.บ.กีฬามวย 42


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐานผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย2. สมุดบันทึกประจำตัวผู้ตัดสิน3. บัตรประจำตัวผู้ตัดสิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการทดสอบความรู้2. หลักฐานผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย  อย่างน้อย  5  วัน หรือ 40  ชั่วโมง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ ผู้ประเมินต้องเนินการดั้งนี้-         แฟ้มผลงาน-         สอบข้อเขียน-         สอบปฏิบัติ-         สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ผู้คัดสินอย่างน้อย 10 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินวีดีโอ  อย่างน้อย  8  คู่   ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินจริงอย่างน้อย  5  คู่(ง) วิธีการประเมิน1. สอบข้อเขียนความรู้เรื่องประวัติมวยไทย   กติกามวยไทย   อำนาจหน้าที่ผู้ตัดสิน 2.  สอบการให้คะแนนจากก วีดีโอ  จำนวน  8  คู่   สอบการให้คะแนนจากการชกจริง  5  คู่3. เกียรติบัตรผ่านการอบรมผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด  จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานอื่น  สมาคมกีฬา   สถานศึกษา  ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตสำหรับผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประเมินการใช้เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่จริง  ประเมินจากการดูวีดีโอ คำแนะนำ           สำหรับผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการทำหน้าที่ผู้ตัดสิน มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี  เคยทำหน้าที่วิทยากรให้การอบรมผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด  เคยทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันมาก่อน ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินผู้ชี้ขาด  สำหรับผู้เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตามคุณวุฒิ  มีดรรชนีมวลกายที่เหมาะสมตามมาตรฐาน  ผ่านการประเมินด้านกติกามวยไทย  เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดมวยไทย และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 70  %  (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ทบทวนความรู้ หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอดและทักษะความรู้เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ใหม่ หรือเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง2. พัฒนาหน้าทีมงาน  หมายถึง การทำความเข้าใจและการทำความเข้าใจตรงกันในการเป็นผู้ตัดสินมวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


  1. แฟ้มผลงาน
  2. การสอบข้อเขียน
  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  4. การสัมภาษณ์

ยินดีต้อนรับ