หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-XMJA-159B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

209 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการควบคุมการปฏิบัติงาน และตรวจสอบหลังการซ่อมบำรุงทางรถไฟให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และได้มาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งสามารถประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสื่อสาร สั่งการ กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20909.1

ประสานงานและกํากับดูแลการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงคันทางรถไฟ

1) ประสานการปิดพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟได้ตามกระบวนการ ขององค์กร

20909.1.01 157956
20909.1

ประสานงานและกํากับดูแลการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงคันทางรถไฟ

2) ระบุพิกัดตำแหน่ง/สถานที่ที่จะดำเนินการ ซ่อมบำรุงทางรถไฟได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

20909.1.02 157957
20909.1

ประสานงานและกํากับดูแลการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงคันทางรถไฟ

3) ควบคุมการติดตั้งป้ายเตือน และสิ่งป้องกันอันตรายให้แล้วเสร็จก่อนการปฏิบัติงาน

20909.1.03 157958
20909.2

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

1) ควบคุมการขนย้ายเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

20909.2.01 157959
20909.2

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

2) ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงทาง

20909.2.02 157960
20909.2

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

3) บ่งชี้ความผิดปกติของทางรถไฟได้

20909.2.03 157961
20909.2

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

4) ตัดสินใจสั่งการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการซ่อมบำรุงทางรถไฟได้ อย่างทันท่วงที

20909.2.04 157962
20909.2

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ

5) ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟในสภาวะฉุกเฉิน

20909.2.05 157963
20909.3

ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

1) ประเมินความก้าวหน้าเชิงปริมาณของงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ 

20909.3.01 157964
20909.3

ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

2) วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกผลการซ่อมบำรุงทางรถไฟ

20909.3.02 157965
20909.3

ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

3) จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงได้ตามรูปแบบขององค์กร 

20909.3.03 157966
20909.3

ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

4) นำเสนอผลการซ่อมบำรุงทางรถไฟต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามขั้นตอนขององค์กร

20909.3.04 157967

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 3. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ

 5. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า

 6. ทักษะการควบคุมงาน

 7. ทักษะการสอนงาน

 8. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของทางรถไฟด้วยสายตา

 9. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของทางรถไฟโดยใช้เครื่องมือ

 10. ทักษะการประเมินความผิดปกติของทางรถไฟ

 11. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 12. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 13. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายงานและเอกสารนำเสนอ

 14. ทักษะการนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. เครื่องมือและเครื่องจักรกลซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 3. ข้อกำหนดและค่ามาตรฐานเกี่ยวกับทางรถไฟ

 4. การควบคุมงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 5. การวางแผนงานการซ่อมบำรุงตามวาระ

 6. กระบวนการขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการตรวจวินิจฉัยและประเมินความผิดปกติของทางรถไฟด้วยตาเปล่าและการใช้เครื่องมือ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงได้ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน/สถานประกอบการ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การชำรุดของแนวทางอาจเกิดจาก:
 • หินโรยทางมีน้อย

 • อัดหินแน่นไม่สม่ำเสมอกัน

 • หัวต่อรางแคบเกินไป

 • ขันสลักเกลียวต่อรางแน่นเกินไป

 • รางคด

 • ยกโค้งไว้ไม่ถูกต้อง

 • วางรางในทางโค้งโดยไม่ได้รูปค้าที่ถูกต้อง2. การตรวจสอบแนวราง:
 1. ด้วยตาเปล่า

 2. โดยรถตรวจสภาพทาง

 3. วัดความถูกต้องของตำแหน่งราง3. การวัดค่าความคลาดเคลื่อนของแนวราง (ค.ค.ค.):
 • ทั้งทางตรงและทางโค้ง

 • วัดสอบด้วยเส้นเชือกยาว 10 เมตร

 • วัดสอบทุกระยะ 5 เมตร4. ขอบเขตการควบคุมงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ:
 • ประสานงานและกำกับดูแลการเตรียมสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟทั้งในวาระปกติ และวาระฉุกเฉิน

 • ตัดสินใจ สั่งการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานซ่อมทางรถไฟ

 • ประเมินคุณภาพของงานซ่อมทางรถไฟ

 • วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา5. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Small Power Tools

 • เครื่องมือในงานสำรวจ6. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ7. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face8. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอละดวงตา เช่น แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย9. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • คู่มือนายตรวจทาง

 • มาตรฐานการซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

 • ตารางการเดินรถ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการประสานงาน และกำกับดูแลการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ