หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-LZPK-158B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

209 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20908.1

ตรวจสภาพความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

1) ตรวจสอบความผิดปกติเบื้องต้นของวัสดุ ประกอบทางและอื่นๆ ได้ด้วยสายตา

20908.1.01 157945
20908.1

ตรวจสภาพความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

2) ตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุประกอบ ทางและอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือ

20908.1.02 157946
20908.1

ตรวจสภาพความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

3) บ่งชี้ความผิดปกติของวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ ได้

20908.1.03 157947
20908.1

ตรวจสภาพความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

4) เสนอแนะวิธีการแก้ไขหรือซ่อมแซมวัสดุ ประกอบทางและอื่นๆ ได้เหมาะสมกับ ลักษณะความผิดปกต

20908.1.04 157948
20908.2

ควบคุมการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ

1) ระบุพิกัดตำแหน่งที่จะดำเนินการซ่อม บำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ ได้

20908.2.01 157949
20908.2

ควบคุมการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ

2) ควบคุมการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ ซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

20908.2.02 157950
20908.2

ควบคุมการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ

3) ควบคุมการซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ซ่อมบำรุงทางรถไฟ

20908.2.03 157951
20908.2

ควบคุมการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทาง และอื่นๆ

4) แก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานซ่อม บำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างาน

20908.2.04 157952
20908.3

ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

20908.3.01 157953
20908.3

ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

20908.3.02 157954
20908.3

ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการซ่อมบํารุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

3) จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงวัสดุ ประกอบทางและอื่นๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

20908.3.03 157955

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ

 3. ทักษะการประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน

 5. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ

 6. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 7. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ ด้วยสายตา

 8. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือ

 9. ทักษะการประเมินความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ

 10. ทักษะการควบคุมงาน

 11. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 12. ทักษะการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. เครื่องมือเครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุงทาง

 3. การตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ

 4. ข้อกำหนดและค่ามาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุทางและอื่นๆ

 5. การจัดทำเอกสารและการเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 3. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการควบคุมงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 4. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการตรวจวินิจฉัยและประเมินความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ โดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า และโดยใช้เครื่องมือ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงวัสดุทางและอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของการซ่อมบำรุงวัสดุทางและอื่นๆ หลังการปฏิบัติงานได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงวัสดุทางและอื่นๆ ได้ตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขอบเขตของงาน:
 • ตรวจสภาพความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

 • บ่งชี้ความผิดปกติของวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

 • เสนอแนะวิธีการแก้ไขหรือซ่อมแซม

 • ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงวัสดุประกอบทางและอื่นๆ

 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุง2. วิธีการปฏิบัติงานอาจขึ้นอยู่กับ:
 • สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประเภทและความยาวของราง

 • ชนิดของหมอนรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยว

 • สภาวะอากาศ

 • สภาพความพร้อมในการใช้ทาง3. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Small Power Tools4. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ5. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face6. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย7. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • มาตรฐานการซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของวัสดุทางและอื่นๆ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการควบคุมการซ่อมบำรุงวัสดุทาง และอื่นๆ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงวัสดุทางและอื่นๆ
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ