หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-OKFN-155B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

209 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
             หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับรางรถไฟ (Track Slab) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20905.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)

1) เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมบำรุง Track Slab ได้สอดคล้องกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นได

20905.1.01 157905
20905.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)

2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง Track Slab

20905.1.02 157906
20905.2

ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)

1) ตรวจสอบสภาพของ Track Slab

20905.2.01 157907
20905.2

ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)

2) บ่งชี้ความผิดปกติของ Track Slab ได้

20905.2.02 157908
20905.2

ซ่อมบํารุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)

3) ซ่อมแซม Track Slab ได้เหมาะสมกับ ลักษณะความเสียหาย/ความผิดปกติของแผ่นพื้น

20905.2.03 157909
20905.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง Track Slab

20905.3.01 157910
20905.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

20905.3.02 157911
20905.3

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

3) บันทึกผลการซ่อมบำรุง Track Slab ลง ในแบบฟอร์มที่กำหนด 

20905.3.03 157912

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แผนงานการซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ อย่างเคร่งครัด

 3. ทักษะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ

 5. ทักษะการอ่านค่าพิกัด/ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุและงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ

 7. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบโดยปราศจากการบาดเจ็บของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

 8. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 9. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 10. ทักษะการเขียนรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. ประเภทของแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ

 3. วิธีการถอดเปลี่ยนเครื่องประกอบรางและเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 4. ชุดประกอบรางและเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 5. ข้อกำหนด/มาตรฐานของเครื่องประกอบรางและเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ

 7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหมอนคอนกรีตและราง

 8. การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของ Track Slab ได้ มีทักษะในการซ่อมแซม Track Slab ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ประเภทของแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Slab Track)
 • แบ่งตามประเภทของ Slab Track เช่น Direct Fixation, Floating Slab Track เป็นต้น

 • แบ่งตามลักษณะของประเภท Rail Support2. เครื่องประกอบรางและยึดเหนี่ยวรางรวมถึง:
 • เครื่องยึดหมอน

 • เครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบยืดหยุ่นได้

 • เหล็กประกับราง (Fishplates)

 • สลักเกลียวต่อราง (Fishbolts)

 • แหวนสปริง (Spring Washers)

 • ตะปูราง/ตะปูสปริง/คลิ๊ปสปริง

 • สมอยึดราง/สมอกันรางเดิน

 • แหวนกันคลาย

 • วัสดุทางอื่นๆ ได้แก่ จานรองราง และแผ่นยางรองราง3. เครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีต:
 • RN.Clip

 • Rex lock in

 • Hambo

 • Fist

 • DE.clip

 • Vosslok

 • Pondrol4. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Small Power Tools5. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ6. การให้ข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face7. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อาทิ แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย

 • ป้ายสัญญานต่างๆ

 • ธงสัญญาน: สีเขียว สีแดง8. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • มาตรฐานเครื่องประกอบรางและเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการซ่อมแซมแผ่นพื้นคอนกรีตรองรับทางรถไฟ (Track Slab)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ