หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงหมอนรองราง (Sleeper)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-AAVJ-153B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงหมอนรองราง (Sleeper)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

209 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
             หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการซ่อมบำรุงหมอนรองรางรถไฟ (Sleeper) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไข/ปรับตั้งระยะความกว้างของรางรถไฟหรือขนาดทาง (Track Gauge) ติดตั้งหรือเปลี่ยนหมอน (Sleeper) และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20903.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงหมอนรองราง

1) เลือกวิธีการที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงหมอน ให้สอดคล้องกับขั้นตอนและมาตรฐานของสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงาน

20903.1.01 157878
20903.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงหมอนรองราง

2) เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง หมอนรองราง

20903.1.02 157879
20903.2

เปลี่ยนและติดตั้งหมอนรองราง

1) เปลี่ยนหมอนที่ชำรุดออกจากรางโดย วิธีการที่เหมาะสม

20903.2.01 157880
20903.2

เปลี่ยนและติดตั้งหมอนรองราง

2) จัดระยะห่างการเรียงตัว และความสูงของหมอนให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

20903.2.02 157881
20903.2

เปลี่ยนและติดตั้งหมอนรองราง

3) เปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางที่ชำรุดหรือ เสื่อมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

20903.2.03 157882
20903.2

เปลี่ยนและติดตั้งหมอนรองราง

4) จัดใส่เครื่องยึดเหนี่ยวรางได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด

20903.2.04 157883
20903.3

แก้ไข/ปรับตั้งขนาดทาง (Track Gauge)

1) แยกรางได้ตามขั้นตอนที่ระบุคู่มือการปฏิบัติงาน

20903.3.01 157884
20903.3

แก้ไข/ปรับตั้งขนาดทาง (Track Gauge)

2)  แก้ไข/ปรับตั้งขนาดทาง (Track Gauge) ให้เป็นไปตามค่าพิกัดหรือมาตรฐานของขนาดทาง

20903.3.02 157885
20903.3

แก้ไข/ปรับตั้งขนาดทาง (Track Gauge)

3) ยกรางปรับระดับให้ได้ค่าพิกัด/มาตรฐานที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

20903.3.03 157886
20903.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบระยะห่าง การเรียงตัว และความสูงของหมอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้

20903.4.01 157887
20903.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

20903.4.02 157888
20903.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

3) บันทึกผลการซ่อมบำรุงหมอนลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

20903.4.03 157889

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหมอนรองราง

 3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหา/เหตุการเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหมอนรองราง

 5. ทักษะการอ่านค่าพิกัด/ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุและงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนรองราง

 7. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบโดยปราศจากการบาดเจ็บของตนเองและผู้อื่นหรือเกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

 8. ทักษะการติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนรองราง

 9. ทักษะการปรับตั้งระยะความกว้างของรางรถไฟหรือขนาดทาง (Track Gauge)

 10. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 11. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 12. ทักษะการเขียนรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. ขั้นตอนการติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนรองราง

 3. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนรองราง

 4. ข้อกำหนด/มาตรฐานในการจัดระยะหมอน

 5. เครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนรองราง

 6. การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหมอนไม้ (Timber Sleeper) แก้ไข/ปรับตั้งระยะความกว้างของรางรถไฟหรือขนาดทาง (Track Gauge) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การติดตั้ง/เปลี่ยนหมอนอาจรวมถึง:
 • การวางรางใหม่

 • การเปลี่ยนหมอนบางส่วนในทางเดิม

 • การเปลี่ยนหมอนทั้งหมดในทางเดิม

 • การเปลี่ยนหมอนทั้งหมดจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งในทางเดิม

 • การเปลี่ยนหมอนบางส่วนจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งในทางเดิม2. การซ่อมแซมหมอนอาจรวมถึง:
 • การเจาะรูใหม่ในหมอนไม้

 • การเปลี่ยนแผ่นหมอนรองรางใหม่

 • การเปลี่ยนวัสดุ Insulator

 • การเปลี่ยนหมอนที่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย3. ชนิดของหมอนรองราง:
 • หมอนไม้

 • หมอนคอนกรีต

 • หมอนเหล็ก4. ระยะห่างของหมอนอาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก:
 • มิติของราง

 • ชนิดของรอยต่อ

 • ชนิดของหมอนรองราง

 • ปริมาณการใช้จราจรและประเภทชั้นทาง5. การถอดและใส่หมอน:
 • ด้วยเครื่องจักรกล

 • ด้วยแรงคน6. ขอบเขตการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหมอน:
 • เปลี่ยนหมอนที่ชำรุด

 • จัดหมอนให้ได้ระยะที่ถูกต้อง

 • จัดหมอนที่เฉให้ได้ฉาก

 • เปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

 • หยอดน้ำมันสลักเกลียวยึดคลิ๊ป

 • แยกรางให้ถูกต้อง

 • จัดแผ่นยางรองรางและแท่นยางรองคลิ๊ปให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง

 • จัดคลิ๊ปให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง

 • ดัดแนวรางให้ถูกต้องทั้งทางตรงและทางโค้ง7. เครื่องมือที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงหมอน:
 • ฆ้อนตีตะปูราง / ฆ้อนใหญ่ / ฆ้อนไม้

 • คีมหามหมอน

 • คราดยาว / คราดสั้น

 • โซ่ขึ้นหมอน / โซ่ล่ามรถ

 • ชะแลงดัดราง / ชะแลงกีบหมู

 • เหล็กกะรางธรรมดา / เหล็กกระทุ้งหิน

 • บิเตอร์มือ

 • ประแจเลื่อน / ประแจปากตาย / ประแจกระบอก / ประแจบ๊อกซ์ขนาดต่างๆ

 • แม่แรงยกราง

 • พลั่ว, เสียม, จอบ

 • เครื่องจัดระยะหมอน8. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ9. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face10. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย

 • ป้ายสัญญานต่างๆ

 • ธงสัญญาน: สีเขียว สีแดง11. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการเปลี่ยนและติดตั้งหมอนรองราง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการแก้ไข/ปรับตั้งขนาดทาง (Track Gauge)
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง4. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองยินดีต้อนรับ