หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-YFVT-151B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

209 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่ต้องการในการซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้นโยบายและข้อกำหนดของสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System) และจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20901.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

1) ระบุพิกัดตำแหน่ง/สถานที่ที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

20901.1.01 157856
20901.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

2) เตรียมเครื่องยึดเหนี่ยวรางได้เหมาะสมกับ งาน

20901.1.02 157857
20901.1

เตรียมเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

3) เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ได้เหมาะสมกับงาน

20901.1.03 157858
20901.2

ถอดเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง

1) ถอดเครื่องยึดเหนี่ยวรางและอุปกรณ์ ประกอบรางได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระบุ ในคู่มือการติดตั้ง

20901.2.01 157859
20901.2

ถอดเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง

2) เปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางได้ถูกต้องตาม วิธีการที่ระบุในคู่มือการติดตั้ง

20901.2.02 157860
20901.2

ถอดเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง

3) ปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวรางได้ตามค่าพิกัด/มาตรฐานที่กำหนด

20901.2.03 157861
20901.3

ปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวราง


1) บ่งชี้ความผิดปกติของเครื่องยึดเหนี่ยวรางได้

20901.3.01 157862
20901.3

ปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวราง


2) ใช้เครื่องมือตรวจสอบหาความผิดปกติของเครื่องยึดเหนี่ยวรางได

20901.3.02 157863
20901.3

ปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวราง


3) ปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวรางได้ตามค่าพิกัด/มาตรฐานที่กำหนด

20901.3.03 157864
20901.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องยึด เหนี่ยวรางหลังการปฏิบัติงาน

20901.4.01 157865
20901.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง

20901.4.02 157866
20901.4

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบํารุง

3) บันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวรางลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

20901.4.03 157867

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00001 ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย

00002 ปฏิบัติงานในที่สูงตามหลักความปลอดภัย

00003 ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน

 2. ทักษะการปฏิบัติงานตามคู่มือ/แผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 5. ทักษะการอ่านค่าพิกัด/ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุและงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบโดยปราศจากการบาดเจ็บของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

 7. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 8. ทักษะการซ่อมแซม/เปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 9. ทักษะการปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 10. ทักษะการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 11. ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงทาง

 12. ทักษะการเขียนรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ

 2. วิธีการถอดเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 3. ประเภทของเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 4. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ประกอบราง

 5. ข้อกำหนด/มาตรฐานของเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 6. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 7. การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงทางรถไฟ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
 1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Rail Fastening System) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดในคู่มือการผลิต/ใช้งาน เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องยึดเหนี่ยวราง และพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเปิดใช้ทาง    นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องยึดเหนี่ยวรางรวมถึง:
 • เครื่องยึดหมอน (Sleeper Fasteners)

 • เครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบยืดหยุ่นได้

 • อุปกรณ์ประกอบราง

 • สมอยึดราง2. ประเภทของเครื่องยึดเหนี่ยวราง:
 • เครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้ เช่น ตะปูราง, ตะปูสปริง, สลักเกลียวปล่อย, Clip wooding, Rex lock in, Lockspikes, ลิ่มพลาสติก, สมอกันรางเดิน สมอกันรางแยก

 • เครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีต เช่น RN.Clip, Rex lock in, Hambo, Fist, DE.clip, Vossloh, Pandrol

 • เครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็ก ได้แก่ Rex lock in3. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ประกอบราง:
 • เหล็กประกับราง (Fishplates)

 • สลักเกลียวต่อราง (Fishbolts)

 • แหวนสปริง (Spring Washers)

 • แหวนกันคลาย

 • วัสดุทางอื่นๆ ได้แก่ จานรองราง แผ่นยางรองราง4. เครื่องมือที่ต้องใช้:
 • Manual Tools

 • Basic Hand Tools

 • Small Power Tools

 • Torque Wrench5. วิธีการสื่อสารอาจรวมถึง:
 • การใช้วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • การให้สัญญานมือ6. การแจ้งข้อมูล:
 • ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

 • เขียนลงในแบบฟอร์ม/เอกสาร/แผนงาน

 • สื่อสารด้วยปากเปล่าแบบ Face-to-face7. เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน:
 • เสื้อกั๊กความปลอดภัยสะท้อนแสง

 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง

 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น

 • หมวกนิรภัย

 • ถุงมือ

 • รองเท้านิรภัย

 • วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ

 • ไฟฉาย

 • ป้ายสัญญานต่างๆ

 • ธงสัญญาน: สีเขียว สีแดง8. ข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง:
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร/สถานประกอบการ

 • สมุดบันทึก/เก็บข้อมูล

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคสนาม

 • คำแนะนำด้านเทคนิค

 • มาตรฐานเครื่องยึดเหนี่ยวราง

 • คู่มือการผลิต หรือคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งาน

 • คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน QA /การควบคุมข้อมูลและเอกสาร

 • เงื่อนไข/สัญญา/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์2. เครื่องมือประเมินการถอดเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการปรับตั้งเครื่องยึดเหนี่ยวราง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง4. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหลังการซ่อมบำรุง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สาธิตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองยินดีต้อนรับ