หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-ZPFN-107B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบ Wayside equipment

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20104.1

อ่าน Schematic diagramระบบ Wayside equipment

1) อ่านแบบ schematic diagram ของระบบ Wayside equipment ตามคู่มือได้อย่าง ถูกต้อง

20104.1.01 156646
20104.1

อ่าน Schematic diagramระบบ Wayside equipment

2) เข้าใจสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment และการนำไปใช

20104.1.02 156647
20104.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment

1) อ่านไฟแสดงสถานะ หรือ ข้อความแสดง สถานะ ของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน

20104.2.01 156648
20104.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment

2) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ระบบ Wayside equipment ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20104.2.02 156649
20104.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Wayside equipment

1) ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ของ อุปกรณ์ระบบ Wayside equipment ได้ อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20104.3.01 156650
20104.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Wayside equipment

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

20104.3.02 156651
20104.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Wayside equipment

3) ปรับตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ต่างๆของระบบ Wayside equipment ที่ผิดจากปกติให้กลับสู่ค่ามาตรฐานได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20104.3.03 156652
20104.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ ระบบ Wayside equipment

1) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะทำการ เปลี่ยนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Wayside equipment ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

20104.4.01 156653
20104.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ ระบบ Wayside equipment

2) ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20104.4.02 156654
20104.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ ระบบ Wayside equipment

3) ตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน

20104.4.03 156655

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment

2. ทักษะการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment

3. ทักษะการปรับตั้งค่าตามค่ามารฐานของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

 2. แบบวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment

 3. สัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าเฉพาะของอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment

 4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบ Wayside equipment
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบในการซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบ Wayside equipment

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Wayside equipment


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการอ่าน Schematic diagram ของระบบ Wayside equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก2. เครื่องมือประเมินการดูสถานะของอุปกรณ์ ระบบ Wayside equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบำรุงของระบบ Wayside equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ Wayside equipment
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ