หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-VHFW-104B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบํารุงระบบ Interlocking

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

201 ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการทำงานของการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20101.1

อ่าน Schematic diagram ของระบบ Interlocking

1) อ่านแบบ schematic diagram ของระบบ Interlocking ตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง เข้าใจสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ระบบ

20101.1.01 156616
20101.1

อ่าน Schematic diagram ของระบบ Interlocking

2) Interlockingและการนำไปใช้

20101.1.02 156617
20101.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบInterlocking

1) อ่านไฟแสดงสถานะหรือข้อความแสดงสถานะ ของอุปกรณ์ระบบ Interlocking ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20101.2.01 156618
20101.2

ดูสถานะของอุปกรณ์ระบบInterlocking

2) ใช้คำสั่งในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ระบบ Interlocking ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง

20101.2.02 156619
20101.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Interlocking

1) ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ของ อุปกรณ์ระบบ Interlocking ได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20101.3.01 156620
20101.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Interlocking

2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20101.3.02 156621
20101.3

ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบํารุงของระบบ Interlocking

3) ปรับตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ต่างๆ ของระบบ Interlocking ที่ผิดจาก ปรกติให้กลับสู่ค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

20101.3.03 156622
20101.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking

1) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะทำการ เปลี่ยนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Interlocking ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน

20101.4.01 156623
20101.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking

2) ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การปฏิบัติงาน

20101.4.02 156624
20101.4

ถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ(Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking

3) ตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน

20101.4.03 156625

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 2. ทักษะการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 3. ทักษะการปรับตั้งค่าตามค่ามารฐานของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับ วงจร schematic diagram ที่เกี่ยวข้องในระบบ Interlocking

 2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และ ศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าของระบบ Interlocking

 3. ความรู้ความเข้าใจและแปลความหมายของสถานะที่ปรากฏของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบ Interlocking

 5. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 6. ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะที่แสดงถึงอุปกรณ์ว่ามีปัญหาที่ส่วนใด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงระบบ Interlocking(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

       การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบ Interlocking โดยสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบ Interlocking และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ระบบ Interlocking ได้แก่ คู่มือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบ Interlocking

 2. แบบวงจร schematic diagram ของอุปกรณ์ระบบ Interlocking

 3. สัญลักษณ์ และศัพท์เทคนิคทางไฟฟ้าเฉพาะของอุปกรณ์ระบบ Interlocking
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Interlocking

 • อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ Interlocking

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบ Interlocking

 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Interlocking


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการอ่าน Schematic diagram ของระบบ Interlocking
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก2. เครื่องมือประเมินการดูสถานะของอุปกรณ์ ระบบ Interlocking
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก3. เครื่องมือประเมินการตรวจสอบอุปกรณ์ตามรอบการซ่อมบำรุงของระบบ Interlocking
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการถอด/เปลี่ยนอุปกรณ์และตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ (Configuration) ของอุปกรณ์ในระบบ Interlocking
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์ หรือ

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ