หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAI-KBWT-101B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

104 นายสถานี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      เข้าใจภาพรวมการควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10402.1

ควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์สถานี

1) ควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์สถานีตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10402.1.01 156603
10402.2

อํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

1) อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม

10402.2.01 156604
10402.3

แนะนําประเภทและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และแก้ปัญหาบัตรโดยสาร

1) อธิบายรายละเอียดบัตรโดยสารทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง

10402.3.01 156605
10402.3

แนะนําประเภทและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และแก้ปัญหาบัตรโดยสาร

2) แก้ไขปัญหาบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10402.3.02 156606
10402.4

ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดเรื่องความปลอดภัย

1) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10402.4.01 156607
10402.5

ตรวจนับทรัพย์สิน และส่งมอบทรัพย์สิน ระหว่างสถานีกับบริษัทรับขนส่งทรัพย์สิน

1) ตรวจนับทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง

10402.5.01 156608
10402.5

ตรวจนับทรัพย์สิน และส่งมอบทรัพย์สิน ระหว่างสถานีกับบริษัทรับขนส่งทรัพย์สิน

2) ส่งมอบทรัพย์สิน ระหว่างสถานีกับบริษัทรับขนส่งทรัพย์สินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10402.5.02 156609
10402.6

สื่อสาร ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการเดินรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) สื่อสารประสานงานกับศูนย์ควบคุมการเดินรถและหน่วยงานเกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

10402.6.01 156610
10402.7

ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการขอเข้าทํางานบนสถานีและบนพื้นที่รางวิ่ง

1) ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขอเข้าทำงานบนสถานีและบนพื้นที่รางวิ่งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10402.7.01 156611

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการสื่อสาร และประสานงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้และทักษะเรื่องการใช้งานอุปกรณ์สถานี

 2. ความรู้เรื่องบัตรโดยสาร

 3. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ

 4. หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา หรือ

 2. ใบรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านนายสถานี หรือ

 3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านนายสถานี(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ที่เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ ที่มีประเด็นและจุดสังเกตของหลักฐานสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้วิธีการประเมิน
 1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

      ปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติและระบบที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าสำหรับสถานีได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเดินรถไฟฟ้าสำหรับสถานี

 2. อุปกรณ์สถานี ประกอบด้วยเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ถังดับเพลิง เป็นต้น

 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ประกอบด้วย วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ lan line

 4. สถานที่ทำงาน ได้แก่ สถานี และพื้นที่รางวิ่ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1. เครื่องมือประเมินการควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์สถานี
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)2. เครื่องมือประเมินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)3. เครื่องมือประเมินการแนะนำประเภทและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และแก้ปัญหาบัตรโดยสาร
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)4. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)5. เครื่องมือประเมินการตรวจนับทรัพย์สิน และส่งมอบทรัพย์สิน ระหว่างสถานีกับบริษัทรับขนส่งทรัพย์สิน
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)6. เครื่องมือประเมินการสื่อสาร ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการเดินรถและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)7. เครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขอเข้าทำงานบนสถานีและบนพื้นที่รางวิ่ง
 • ข้อสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 • สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)ยินดีต้อนรับ