หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-NEQB-661A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10817.01

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

1.ประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

1081701.01 155891
10817.01

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

2.ประยุกต์ใช้ทักษะในการให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุด่วนที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

1081701.02 155892
10817.01

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

3.ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

1081701.03 155893
10817.02

สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

1.สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการการให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย

1081702.01 155894
10817.02

สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

2.สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

1081702.02 155895

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

    2. ทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ ประยุกต์ใช้ทักษะในการให้บริการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้การให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ