หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -SSWZ-041A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย โดยเฝ้าระวังความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ และดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010301 เฝ้าระวังความความปลอดภัยขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 1. ระบุข้อควรระวังในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด 153720
1010301 เฝ้าระวังความความปลอดภัยขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ระบุสิ่งที่เป็นความผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน 153721
1010301 เฝ้าระวังความความปลอดภัยขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 3. สรุปความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด 153722
1010302 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 1. ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 153723
1010302 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 2. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่อหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 153724

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการสังเกตด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน2. ทักษะการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          เฝ้าระวังความปลอดภัยขณะถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถระบุข้อควรระวัง สิ่งที่เป็นความผิดปกติ และสรุปความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ สามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่อหัวหน้างานได้ถูกต้อง

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเฝ้าระวังความปลอดภัย และปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้ จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยของบุคลากรในกองถ่ายภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในสถานที่จริง หรือในโรงถ่ายรวม ทั้งบริเวณโดยรอบของบริษัทสร้างภาพยนตร์   โดยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ