หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -OUFD-119A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Rig Man)

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) โดยการระบุจุด และวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหาย และดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) ได้เบื้องต้น สามารถระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหาย ระบุวิธีการซ่อมบำรุง เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุง และถอด เปลี่ยนส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig ) ได้ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040601

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุจุด และวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

154294
1040601

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการตรวจสอบ

154295
1040601

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig)

3. ระบุจุดชำรุดเสียหายอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์

154296
1040602

ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

1. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์

154297
1040602

ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

2. ระบุวิธีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามสาเหตุของการชำรุดเสียหาย

154298
1040602

ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

3. เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามวิธีการซ่อมบำรุง

154299
1040602

ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

4. ถอดประกอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig )ได้ถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์

154300
1040602

ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

5. เปลี่ยนส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig ) ได้ถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์

154301
1040603

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุง

1. ตรวจสภาพภายนอกของอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์

154302
1040603

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุง

2. ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์

154303
1040603

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุง

3. ส่งมอบอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุงให้แผนกที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

154304

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

2. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

3. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ตรวจสอบสภาพ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ริก (Rig)  ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เบื้องต้น และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) หลังการซ่อมบำรุง

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ริก (Rig) และซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุปกรณ์ริก (Rig)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น หมายถึง การซ่อมแซมอุปกรณ์ริกที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน อาทิเช่น เปลี่ยนเชือกเซฟตี้ หรือไขน็อตยึดอุปกรณ์ริก เป็นต้น

     2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น อาทิเช่น ไขควง, ปะแจ, มีด ค้อน เครื่องมือช่าง และน้ำยาเอกประสงค์ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ