หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -YWBG-118A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Rig Man)    

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig) โดยสามารถระบุขั้นตอนและข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์ และดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040501

ขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย อุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อวิธีการใช้งานอุปกรณ์

154287
1040501

ขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย อุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

154288
1040501

ขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

3. ตรวจจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig)
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน

154289
1040501

ขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

4. ขนย้าย อุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

154290
1040502

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

154291
1040502

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์

154292
1040502

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

3. ดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

154293

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. การดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ทักษะทางการขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) ผหลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน ขนย้าย และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) รวมถึงดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) หมายถึง การปรับเปลี่ยนการยึดติดเซฟตี้สลิง หรือยึดติดนักแสดงในฉากอันตรายให้เหมาะสมกับงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ