หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -NKSO-117A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Rig Man)    

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน สามารถระบุประเภทอุปกรณ์ ระบุจำนวน วางลำดับขั้นตอนการติดตั้งได้ สามารถตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ คัดแยกอุปกรณ์ และรายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040401

วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

1. ระบุประเภทอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

154281
1040401

วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

2. ระบุจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig) แต่ละประเภทที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

154282
1040401

วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

3. วางลำดับขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

154283
1040402

ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
1040402.01 154284
1040402

ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
1040402.02 154285
1040402

ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)

3. คัดแยกอุปกรณ์ริก (Rig) ตามสภาพการใช้งาน ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์
1040402.03 154286
1040402

ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)

4. รายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ริก (Rig) งาน ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์

1040402.04 155925

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. การดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ริก (Rig)

2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ คัดแยกอุปกรณ์ และรายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน และการตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น หมายถึง อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายทั้งทางชีวิต และทรัพย์สิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ