หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-1-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

1.อธิบายกลไกของร่างกายในการยก และเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมปลอดภัยได้

103131.01
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

2.อธิบายประเภท และหลักการของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ Non-urgent

103131.02
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

3.อธิบายท่าที่ถูกต้องของร่างกายที่ใช้ในการยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆ

103131.03
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

4. ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆ และอธิบายวิธีเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

103131.04
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

5.ปฏิบัติการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้เหมาะสม และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของตนเองได้ 

103131.05
103131

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ

6.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษได้

103131.06
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

1.อธิบายกลไกของร่างกายในการยก และเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมปลอดภัยได้

103132.01
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

2.อธิบายประเภทและหลักการของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ Emergent, Urgent

103132.02
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

3. อธิบายที่ถูกต้องของร่างกายที่ใช้ในการยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆ

103132.03
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

4. ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆ และอธิบายวิธีเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

103132.04
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

5. ปฏิบัติการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้เหมาะสม และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของตนเองได้ 

103132.05
103132

ยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

6. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษได้

103132.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ