หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-4-056ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนดจากลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ อีกทั้งยังสามารถสรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนำเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101C03.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดของแบบชิ้นงาน 101C03.1.01
101C03.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา 101C03.1.02
101C03.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ 2.1 กำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์ 101C03.2.01
101C03.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ 2.2ระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ 101C03.2.02
101C03.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ 3.1นำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า 101C03.3.01
101C03.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ 3.2สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า 101C03.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถบอกรายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า

2. สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา

3. สามารถระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์

4. สามารถนำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า

5. สามารถสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานตามข้อกำหนดจากลูกค้า

2. ความรู้ในการออกแบบแม่พิมพ์

3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบชิ้นงาน

4. ความรู้ในการกำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทำแม่พิมพ์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

   (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

       1. แสดงการบอกรายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า

       2. แสดงการวิเคราะห์ชิ้นงานจุดที่เป็นปัญหา

       3. แสดงการระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์

       4. แสดงการนำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า

       5. แสดงการสรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

       6. ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

   (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

       1. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์

       2. อธิบายหรือระบุรายละเอียดของแบบชิ้นงาน

       3. อธิบายการกำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาในการทำแม่พิมพ์

       4. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

   (ง) วิธีการประเมิน

       1. แบบทดสอบข้อเขียน

       2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

       3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม

     3. ให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า โดยต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด และถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

     การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามข้อกำหนดของลูกค้า หมายถึงการศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขการทำงานจากลูกค้า16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

     1. แบบทดสอบข้อเขียน

     2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

     3. แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับ