หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-4-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจำลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) และสามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้กำหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจำเป็น เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101P07.1 เตรียมผลการจำลองการฉีด และแบบชิ้นงาน 1.1 เตรียมผลการจำลองการฉีดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยCAE 101P07.1.01
101P07.1 เตรียมผลการจำลองการฉีด และแบบชิ้นงาน 1.1เตรียมแบบชิ้นงาน 101P07.1.02
101P07.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีด 2.1 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดที่ต้องการและจำเป็นต่อการออกแบบแม่พิมพ์ 101P07.2.01
101P07.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีด 2.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดที่ต้องการและจำเป็นต่อการแก้ไขแบบชิ้นงาน 101P07.2.02
101P07.3 กำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบ 3.1 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการแก้ไขแบบชิ้นงาน 101P07.3.01
101P07.3 กำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบ 3.2 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบแม่พิมพ์ 101P07.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถใช้เครื่องมือเขียนแบบ

2. สามารถนำผลวิเคราะห์ด้วย CAE มากำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบและแก้ไขแบบชิ้นงานแม่พิมพ์


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีด ที่ต้องการและจำเป็นต่อการออกแบบและการแก้ไขแบบแม่พิมพ์

2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)

3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมแบบชิ้นงาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ผลวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

     2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. อธิบายเงื่อนไขของแบบชิ้นงาน (Product) สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์

     2. อธิบายทฤษฎีหรือหลักการออกแบบแม่พิมพ์

     3. วิเคราะห์การจำลองการฉีดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย CAE

     4. อธิบายการจำลองการฉีด ที่จำเป็นต่อการออกแบบและการแก้ไขแบบชิ้นงานแม่พิมพ์

     5. อธิบายการจำลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)

     6. อธิบายหรือระบุวิธีการหรือขั้นตอนในการเตรียมแบบชิ้นงาน

     7. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์หรือ

     8. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลจาก CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

   (ง) วิธีการประเมิน

     1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

     2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนำไปออกแบบแม่พิมพ์ฉีด

    2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    การวิเคราะห์ด้วย CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจำลองจาก Software เฉพาะทางสำหรับงานฉีดพลาสติก16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

   1. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

   2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ