หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบิน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-GDO-2-100ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการขับรถบริการรับส่งผู้โดยสารและลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพขับรถผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจการบิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40201.01 ตรวจเช็คสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน 1. ตรวจเช็คสภาพรถตามคู่มือการปฏิบัติงาน 40201.01.01 20837
40201.02 ตรวจสอบเที่ยวบินที่จะให้บริการ 1. วางแผนเส้นทางการเดินรถ 40201.02.01 20838
40201.02 ตรวจสอบเที่ยวบินที่จะให้บริการ 2. ตรวจสอบเวลาในการให้บริการ 40201.02.02 20839
40201.02 ตรวจสอบเที่ยวบินที่จะให้บริการ 3. ตรวจสอบหมายเลขหลุมจอดเครื่องบินและจำนวนผู้โดยสาร 40201.02.03 20840
40201.03 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสาร 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามคู่มือปฏิบัติงาน 40201.03.01 20841
40201.03 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสาร 2. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวิทยุ 40201.03.02 20842
40201.03 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวิทยุสื่อสาร 3. สามารถใช้วิทยุในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 40201.03.03 20843
40201.04 เตรียมความพร้อมก่อนเครื่องขึ้น-ลง ตามเวลาที่กำหนด 1. นำรถไปจอดในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมการบริการ 40201.04.01 20844
40201.05 นำรถรับ-ส่งผู้โดยสารและเข้าจอดเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสาร 1. ตรวจสอบความปลอดภัยของหลุมจอดก่อนให้บริการ 40201.05.01 20845
40201.05 นำรถรับ-ส่งผู้โดยสารและเข้าจอดเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสาร 2. จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร โดยเว้นระยะความปลอดภัยตามคู่มือที่กำหนด 40201.05.02 20846
40201.05 นำรถรับ-ส่งผู้โดยสารและเข้าจอดเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสาร 3. ส่งผู้โดยสารด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎการเดินรถของสนามบิน 40201.05.03 20847
40201.05 นำรถรับ-ส่งผู้โดยสารและเข้าจอดเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสาร 4. ตรวจสอบการล็อคของประตู 40201.05.04 20848

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพในขณะให้บริการ

 • มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทักษะการอ่านและตีความคำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในสนามบิน

 • ตีความและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานของในการให้บริการ

 • ความรู้ในการใช้งานและการตรวจสอบความพร้อมใช้ของพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นโยบายและขั้นตอนการให้บริการ

 • การป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้วิทยุสื่อสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • บันทึกการปฏิบัติงาน

 • แฟ้มสะสมผลงาน((ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้พาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ภายในห้องรับรอง

 • ใบผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้พาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมินพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน 
 • พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน 

 • ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้

 • การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

 • เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
 1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

 2. สถานที่ทำงาน (work site)

 3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และ

 4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)(ข) คำอธิบายรายละเอียดi) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
 • เตรียมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด

 • ดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องii) สถานที่ทำงาน (work site)
 • จัดเตรียมความพร้อมพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ตามคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทiii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
 • พาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถบันได รถรับส่งผู้โดยสาร รถลากจูงเครื่องบิน  คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร

 • เอกสารที่ใช้ประกอบการทำงาน เช่น โทรเลขแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภทiv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
 • คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้รถแต่ละประเภท


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์          18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี)           18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบและอบรม (ภาคปฏิบัติ)ยินดีต้อนรับ