หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-PGL-5-115ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างภาพบุคคล  ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ต้องสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจถ่ายภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A2091 ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพบุคคล 1.1 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
A2091 ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพบุคคล 1.2สร้างบรรยากาศในการทำงาน
A2092 ประสานงานในการทำงาน 2.1 ประสานงานระหว่างบุคคล
A2092 ประสานงานในการทำงาน 2.2 ประสานงานกับองค์กร
A2093 นำเสนองานและส่งมอบงาน 3.1 นำเสนองานกับลูกค้า
A2093 นำเสนองานและส่งมอบงาน 3.2การเจรจาต่อรอง
A2093 นำเสนองานและส่งมอบงาน 3.3 ส่งมอบงานตามแผนงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพ

2. ประสานงานในการทำงาน

3. วางแผนนำเสนองานและส่งมอบงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. จิตวิทยาในการถ่ายภาพ

2. การประสานงานในการทำงานถ่ายภาพบุคคล

3. การเจรจาต่อรอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง หรือ

          2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ

          2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          3. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

          4. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม (ถ้ามี)

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ได้แก่ การใช้จิตวิทยาในการถ่ายภาพ และการประสานงานในการทำงาน

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

          2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

     สภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง

     (ก) คำแนะนำ 

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีจิตวิทยาในการถ่ายภาพ

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องประสานงานในการทำงาน

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำเสนองานและส่งมอบงาน

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

    

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ