หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-LQNM-108A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างภาพบุคคล  ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ต้องแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจถ่ายภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2061 กำหนดความต้องการของลูกค้า 1.1บันทึกความต้องการของลูกค้า 148675
A2061 กำหนดความต้องการของลูกค้า 1.2นำเสนอความคิดก่อนถ่าย และสรุปข้อตกลงงานถ่าย 148676
A2061 กำหนดความต้องการของลูกค้า 1.3จัดทำเอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า 148677
A2062 จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ 2.1จัดลำดับแผนการทำงานหลัก 148678
A2062 จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ 2.2ประสานงานตามแผนการทำงาน 148679
A2062 จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ 2.3จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ 148680
A2063 บริหารจัดการทรัพยากร 3.1คัดเลือกและมอบหมายงานให้บุคคล 148681
A2063 บริหารจัดการทรัพยากร 3.2การคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์ 148682
A2063 บริหารจัดการทรัพยากร 3.3การจัดการงบประมาณ 148683

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การจัดทำตารางแผนการทำงาน 

2. การติดต่อประสานงาน

3. การนำเสนอความคิด

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายภาพ

5. การบริหารจัดการทรัพยากร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ตารางแผนการทำงาน

2. การประสานงาน

3. การเจรจาข้อตกลง

4. อุปกรณ์ และสถานที่

5. การบริหารจัดการทรัพยากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง หรือ

          2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          4. แบบบันทึกรายการจากผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ

          2. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

          3. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม (ถ้ามี)

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ได้แก่ กำหนดความต้องการของลูกค้า จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ บริหารจัดการทรัพยากร 

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     สภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง 

     (ก) คำแนะนำ 

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดความต้องการของลูกค้า จัดทำตารางขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ และการบริหารจัดการทรัพยากร

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ