หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ โดยสามารถกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็น และ Mold layout ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101P06.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D) 101P06.1.01
101P06.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 101P06.1.02
101P06.2 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายนอก 2.1พิจารณาและกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า 101P06.2.01
101P06.2 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายนอก 2.2คำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบ Split Mold 101P06.2.02
101P06.2 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายนอก 2.3คำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบ Slide Core/SlideCavity 101P06.2.03
101P06.2 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายนอก 2.4กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด 101P06.2.04
101P06.3 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายใน 3.1พิจารณาและกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า 101P06.3.01
101P06.3 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายใน 3.2คำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบปลดเกลียว 101P06.3.02
101P06.3 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายใน 3.3คำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นงานที่เป็น UnderCut ภายใน 101P06.3.03
101P06.3 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการออกแบบระบบปลดชิ้นงานที่เป็น Under Cut ภายใน 3.4กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด 101P06.3.04
101P06.4 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut 4.1ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆที่เตรียมไว้ 101P06.4.01
101P06.4 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under Cut 4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน 101P06.4.02
101P06.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ 5.1ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ 101P06.5.01
101P06.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ 5.2ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน 101P06.5.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแบบสำเร็จรูป

2. สามารถออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนดของ Mold layout

2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)

3. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบ Split mold และ แม่พิมพ์แบบ Slide Core/Slide Cavity

4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์

5. ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut 

     2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. อธิบายข้อกำหนดของ Mold layout

     2. อธิบายหรือระบุตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์

     3. ระบุวิธีการคำนวณและกำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบ Split mold และ แม่พิมพ์แบบ Slide Core/Slide Cavity

     4. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์

     5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกที่มี Under cut โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

   (ง) วิธีการประเมิน

     1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

     2. แบบทดสอบข้อเขียน

     3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    1.  ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์

    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วนและแบบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

    3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

    4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - E และ ISO Method – A

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในสมรรถนะนี้ หมายถึงแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีรูปร่างแบบ under cut16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

     1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

     2. แบบทดสอบข้อเขียน

     3. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับ