หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-7-045ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้และทักษะในการพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สามารถรวบรวมข้อมูลและกำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้ ศึกษาและกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย รวมถึงสามารถประเมินและสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้ เพื่อปรับปรุงและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

2.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A408.1 กำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

1. ระบุบริบท ลักษณะความเสี่ยงและสถานะของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.1.01
A408.1 กำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

2. ระบุปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.1.02
A408.1 กำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

3. ระบุวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.1.03
A408.1 กำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

4. ระบุขอบเขตข้อจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.1.04
A408.1 กำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5. ระบุประโยชน์ของการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.1.05
A408.2 กำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

1. สืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้

A408.2.01
A408.2 กำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

2. ระบุแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้

A408.2.02
A408.2 กำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

3. ระบุแนวคิดจากการทบทวนงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้

A408.2.03
A408.2 กำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

4. สรุปแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้

A408.2.04
A408.3 กำหนดวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

1. ระบุกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการขององค์กรได้

A408.3.01
A408.3 กำหนดวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

2. ระบุมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้

A408.3.02
A408.3 กำหนดวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

3. ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้

A408.3.03
A408.3 กำหนดวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

4. ระบุข้อมูล หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมหรือระบบงานด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

A408.3.04
A408.4 ประเมินประสิทธิผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

1. ระบุตัวชี้วัดประสิทธิผลที่เหมาะสมกับการนำนวัตกรรมหรือระบบงานด้านความปลอดภัยมาใช้ในองค์กรได้

A408.4.01
A408.4 ประเมินประสิทธิผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

2. ระบุระบบในการตรวจติดตามการนำนวัตกรรมหรือระบบงานด้านความปลอดภัยมาใช้ในองค์กรได้

A408.4.02
A408.4 ประเมินประสิทธิผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณตามเกณฑ์ของแต่ละตัวชี้วัดในการนำนวัตกรรมหรือระบบงานด้านความปลอดภัยมาใช้ในองค์กรได้

A408.4.03
A408.4 ประเมินประสิทธิผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

4. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการนำนวัตกรรมหรือระบบงานด้านความปลอดภัยมาใช้ในองค์กรได้

A408.4.04
A408.5 สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

1. วิเคราะห์ผลของการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ต่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้

A408.5.01
A408.5 สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

2. วิเคราะห์ช่องว่างหรือขีดความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยได้

A408.5.02
A408.5 สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

3. ระบุแนวทางในการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับองค์กรได้

A408.5.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูล

2.    ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการโครงการ

3.    ทักษะการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

4.    ทักษะการสื่อสารองค์ประกอบด้านความปลอดภัย รวมถึงการเขียนรายงานและการนำเสนอ

5.    ทักษะการวิจัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย

2.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการศึกษา

3.    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัย

4.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจ ความยั่งยืน แลการรักษาผลิตภัณฑ์

5.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

6.    ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำวิจัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบคำอธิบายรายละเอียด

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป็นการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ โดยการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงาน โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึงสื่อ/สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหา การพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งในการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการทำวิจัยโดยทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะทำการทดลองใช้ในสภาพจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2 ลักษณะ ดังนี้

1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ/อุปกรณ์/ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่มือประกอบการทำงาน เป็นต้น

2) นวัตกรรมประเภทที่เป็นรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงาน Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) The Balanced Scorecard (BSC) ระบบ ISO เป็นต้นการพัฒนาระบบงานใหม่ และนวัตกรรม

1.    การพัฒนาระบบงานใหม่ หรือนวัตกรรมเชิงการจัดการระบบงานด้านความปลอดภัย ที่เหมาะสมกับองค์กร โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้น ต้องสอดคล้องกับความเสี่ยง และบริบทต่างๆขององค์กร

2.    การพัฒนานวัตกรรมเชิงการป้องกันต่างๆ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอันตราย อาทิ การพัฒนาระบบ Sensor เพื่องานป้องกันและการตรวจเฝ้าระวังความเสี่ยง การใช้ Application หรือระบบอื่นๆ ที่มีการพัฒนาตามกรอบการพัฒนานวัตกรรม

3.    การประเมินประสิทธิภาพของการนำนวัตกรรมมาใช้ และการประเมินเชิงระบบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1    เครื่องมือประเมินการกำหนดปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินการประเมินประสิทธิผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.5 เครื่องมือประเมินการสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ