หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-LOCK-162A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          - ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี
          - ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา
          - ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยสมรรถนะร่วมสำหรับอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยการมีความรับผิดชอบในอาชีพ มีส่วนร่วมในการทำงาน และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความขยันในการทำงาน ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และไม่พูดเท็จ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A201 มีความรับผิดชอบในอาชีพ 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย A201.01 69624
A201 มีความรับผิดชอบในอาชีพ 2. เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง A201.02 69625
A201 มีความรับผิดชอบในอาชีพ 3. มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน A201.03 69626
A202 มีส่วนร่วมในการทำงาน 1. พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาการทำงาน A202.01 69627
A202 มีส่วนร่วมในการทำงาน 2. มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ A202.02 69628
A203 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต A203.01 69629
A203 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 2. ไม่พูดเท็จ A203.02 69630
A203 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 3. ตรงต่อเวลา A203.03 69631

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1)  มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาและทำงานตามมาตรฐานภายใต้กฏระเบียบขององค์กร
2)  มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน
2)  มีความรู้ในหลักและแนวทางการมีส่วนร่วมในการทำงานเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2)  แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3)  ผลการสอบข้อเขียน
                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบในอาชีพ การมีส่วนร่วมในการทำงาน และการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้และอื่นๆ
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2)  การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1)  ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2)  ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 
          3)  ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ