หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-KIPX-161A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย ประกอบด้วย การเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง การคัดเลือกและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง การปักชำและดูแลรักษาต้นตอตายางพันธุ์ดีในถุงเพาะชำ และการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การคัดเลือกและตัดแต่งต้นตอตายางอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ การปักชำต้นตอตายางตามขั้นตอน การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและป้องกันรักษาโรคยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - มาตรฐานต้นตอยางพันธุ์ดีที่ใช้ผลิตยางชำถุง กรมวิชาการเกษตร
          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A191 เตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 1. ระบุการเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A191.01 69609
A191 เตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง A191.02 69610
A191 เตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 3. จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกต้อง A191.03 69611
A192 คัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 1. อธิบายวิธีการคัดเลือก ถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A192.01 69612
A192 คัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือกถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง A192.02 69613
A192 คัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 3. คัดเลือก ถอนและตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุง A192.03 69614
A193 ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 1. ระบุขั้นตอนการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A193.01 69615
A193 ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุง A193.02 69616
A193 ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีที่ผ่านการติดตาแล้วเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 3. ปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกต้อง A193.03 69617
A194 ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A194.01 69618
A194 ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุง A194.02 69619
A194 ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 3. ดูแลรักษาต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี A194.03 69620
A195 ขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 1. อธิบายหลักการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A195.01 69621
A195 ขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งต้นยางเพาะชำถุง A195.02 69622
A195 ขนส่งต้นยางเพาะชำถุงเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย 3. ดำเนินการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปปลูกและจำหน่าย A195.03 69623

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1)  มีทักษะในการจัดเตรียมโรงเรือนผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี  
2)  มีทักษะในการคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อนำไปผลิตต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี  
3)  มีทักษะในการเตรียมถุงเพาะชำที่พร้อมปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี
4)  มีทักษะในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดี ให้น้ำอย่างเหมาะสม กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน ใส่ปุ๋ยเคมี ปลิดแขนงต้นเดิมเพื่อให้ตายางพันธุ์ดีงอกได้ดีขึ้น และป้องกันรักษาโรคที่มักเกิดกับต้นยางเพาะชำถุง
5)  มีทักษะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งและขนส่งต้นยางเพาะชำถุงอย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้ในการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตต้นยางเพาะชำถุง
2)  มีความรู้ในการคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ 
3) มีความรู้ในการปักชำต้นตอตายางพันธุ์ดี การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และป้องกันรักษาโรคยาง
4) มีความรู้ในการขนส่งต้นยางเพาะชำถุง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2)  แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3)  ผลการสอบข้อเขียน
                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตต้นยางเพาะชำถุง การคัดเลือก ถอน และตัดแต่งต้นตอตายางอย่างถูกวิธีก่อนนำไปปักชำ การปักชำต้นตอตายางในถุงเพาะชำตามขั้นตอน การให้น้ำ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและป้องกันรักษาโรคยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งการขนส่งต้นยางเพาะชำถุงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2) การสอบสัมภาษณ์
                    3) การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20  ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ