หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-OUKP-158A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี ให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลง กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในแปลง ใช้วัสดุคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายและไม่สมบูรณ์ และตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A161 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. จัดเตรียมแหล่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A161.01 69574
A161 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. จัดทำผังระบบส่งน้ำอย่างง่ายในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A161.02 69575
A161 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. ติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามผังที่กำหนด A161.03 69576
A161 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. บำรุงรักษาระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A161.04 69577
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายวิธีการให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A162.01 69578
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. ให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกวิธี A162.02 69579
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. อธิบายวิธีการกำจัดวัชพืชในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A162.03 69580
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. กำจัดวัชพืชในแปลงอย่างถูกวิธี A162.04 69581
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 5. อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A162.05 69582
A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี 6. ใส่ปุ๋ยต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกต้อง A162.06 69583
A163 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายการคัดเลือกวัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A163.01 69584
A163 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. คัดเลือกวัสดุคลุมดินเพื่อใช้ในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A163.02 69585
A163 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. คลุมดินด้วยวัสดุคลุมดินให้ทั่วแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A163.03 69586
A164 คัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม 1. อธิบายลักษณะของต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ไม่สมบูรณ์เพื่อคัดทิ้ง A164.01 69587
A164 คัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม 2. สำรวจและคัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้ง A164.02 69588
A164 คัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม 3. อธิบายวิธีการปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี A164.03 69589
A164 คัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม 4. ปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A164.04 69590
A165 ตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ 1. อธิบายหลักการตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ A165.01 69591
A165 ตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ 2. เตรียมอุปกรณ์การตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ A165.02 69592
A165 ตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ 3. ตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุอย่างถูกวิธี A165.03 69593

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1)  มีทักษะในการติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงกิ่งตายางตามผังที่กำหนด
2)  มีทักษะในการตรวจสอบการรั่วไหลและติดขัดของระบบจ่ายน้ำและการบำรุงรักษาปั้นน้ำ
3)  มีทักษะในการใช้วิธีการเขตกรรมและการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงกิ่งตายาง
4)  มีทักษะในการใส่ปุ๋ยแบบหว่านรอบวงใบในแปลงกิ่งตายาง
5)  มีทักษะในการคัดเลือกวัสดุคลุมดินที่เหมาะสม
6)  มีทักษะในการสำรวจต้นกิ่งตายางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม
7)  มีทักษะในการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้ในการจัดการระบบส่งน้ำและการให้น้ำแปลงกิ่งตายาง
2)  มีความรู้ในการกำจัดวัชพืชในแปลง
3)  มีความรู้ในการใส่ปุ๋ยยางตามช่วงอายุ สูตรปุ๋ย ปริมาณและความถี่ในการใส่ปุ๋ย
4)  มีความรู้ในการใช้วัสดุคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลง
5)  มีความรู้ในการสำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางที่ตายและไม่สมบูรณ์
6)  มีความรู้ในการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2)  แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3)  ผลการสอบข้อเขียน
                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี การให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี การกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย การใช้วัสดุคลุมดินในแปลง การสำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายและไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2)  การสอบสัมภาษณ์
                    3)  การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20  ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ