หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-GDO-2-096ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพขับรถบันได  อาชีพขับรถและควบคุมรถยกอาชีพขับรถลากจูงเครื่องบินอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารอาชีพขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสารอาชีพขับรถทรานสปอร์ทเตอร์อาชีพขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้าอาชีพขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูลอาชีพยกของและสัมภาระอาชีพทำความสะอาดเครื่องบิน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด   ตรวจสอบและจัดการวัสดุ สิ่งแปลกปลอม ตลอดจนสิ่งกีดขวางในบริเวณลานจอด เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพขับรถผู้ประกอบวิชาชีพขนถ่ายสินค้าผู้ประกอบวิชาชีพทำความสะอาด ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจการบิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40101.01 ตรวจสอบและจัดการวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมบริเวณจุดจอดเครื่องบิน 1. จัดเก็บวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากจุดจอดเครื่องบินให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 40101.01.01
40101.02 ตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ สิ่งกีดขวางบริเวณจุดจอดเครื่องบิน 1. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งกีดขวางออกจากจุดจอดเครื่องบินให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 40101.02.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการสื่อสาร ทั้งทางการเขียนและการพูด

 • ทักษะการอ่านและตีความข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะให้บริการ เช่น หมายเลขเที่ยวบิน ชนิดของเครื่องบิน ตารางบิน หลุมจอดเครื่องบิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • หลักความรู้ในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในลานจอด

 • คำศัพท์ในการตีความข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • บันทึกการปฏิบัติงาน

 • แฟ้มสะสมผลงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในลานจอด 

 • ใบผ่านการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในลานจอด (ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมินพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน 
 • พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน 

 • ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติและทดสอบความรู้

 • การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

 • เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม รวมถึง วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กฎข้อบังคับ มาตรการในการฝึกปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติการ

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ
 1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

 2. สถานที่ทำงาน (work site)

 3. สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

 4. ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)(ข) คำอธิบายรายละเอียดi) ขั้นตอนระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)
 • เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานในลานจอด

 • ตรวจสอบลานจอดให้มีความปลอดภัยii) สถานที่ทำงาน (work site)
 • ตรวจสอบลานจอดให้มีความปลอดภัยiii) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)
 • ดูแลความปลอดภัยในลานจอดiv) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)
 • คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการในลานจอด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์          18.2 เอกสารที่ใช้ทดสอบ (ภาคทฤษฎี)           18.3 เอกสารใบประเมินผลการทดสอบและอบรม (ภาคปฏิบัติ)ยินดีต้อนรับ