หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-LCUH-157A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคัดเลือกเมล็ดยางพารา การนำเมล็ดยางมาเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด การวางแนวและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตายางพันธุ์ดีในภายหลัง การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางเพาะชำถุงพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A151 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายหลักการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A151.01 69550
A151 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยาง A151.02 69551
A151 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามฤดูกาลของภูมิภาคต่างๆ A151.03 69552
A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายขั้นตอนการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A152.01 69553
A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด A152.02 69554
A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. ยกร่องเพื่อเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด A152.03 69555
A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A152.04 69556
A152 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 5. คัดเลือกเมล็ดงอกไปปลูกเพื่อผลิตเป็นต้นตอยางสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A152.05 69557
A153 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายหลักการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A153.01 69558
A153 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกและระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกให้เพียงพอ A153.02 69559
A153 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A153.03 69560
A154 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A154.01 69561
A154 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. เตรียมอุปกรณ์การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A154.02 69562
A154 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนที่ถูกต้อง A154.03 69563
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายหลักการเลือกต้นตอที่เหมาะสมสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A155.01 69564
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. คัดเลือกต้นตอที่เหมาะสมสำหรับติดตาในแปลง A155.02 69565
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. จัดหากิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อนำมาติดตา A155.03 69566
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. อธิบายการติดตาต้นตอในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A155.04 69567
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 5. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตายางพันธุ์ดี A155.05 69568
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 6. ติดตาต้นตอในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A155.06 69569
A155 ติดตาต้นตอที่ได้จากการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 7. ตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A155.07 69570
A156 ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายขั้นตอนการปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุมเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี A156.01 69571
A156 ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. เตรียมอุปกรณ์การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี A156.02 69572
A156 ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. ปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุมเพื่อใช้เป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A156.03 69573

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดงอก
3) มีทักษะในการคัดเลือกเมล็ดงอกเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์วางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
5) มีทักษะในการเตรียมหลุมและปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
6) มีทักษะในการติดตาต้นตอที่ปลูกจากเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี7) มีทักษะในการเตรียมหลุมและปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางชำถุงในหลุม  

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดยางสดมาปลูกและเพาะเมล็ดงอก
2)  มีความรู้ในการเพาะเมล็ดงอกเพื่อใช้ผลิตเป็นต้นตอสำหรับติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
3)  มีความรู้ในการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี
4)  มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตาในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี
5)  มีความรู้ในการปลูกด้วยต้นตอตายางพันธุ์ดีในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี
6)  มีความรู้ในการปลูกด้วยต้นยางเพาะชำถุงในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2)  แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3)  ผลการสอบข้อเขียน
                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดยาง การนำเมล็ดยางมาเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด การวางแนวและกำหนดระยะปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในหลุมแล้วติดตาในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี การปลูกต้นตอตายางพันธุ์ดีและต้นยางเพาะชำถุงในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2)  การสอบสัมภาษณ์
                    3)  การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20  ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ