หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการดำเนินงานการผลิต

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-XLHL-042A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการดำเนินงานการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ควบคุม ทบทวนผลการทํางาน สรุปบันทึกเขียนรายงานได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.5.1.2.1 จัดทําแผนการขออนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP PLAN / PPAP)

1.1 แผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุมกระบวนการถูกจัดทําและอนุมัติอย่างเหมาะสมตามแผนงานของลูกค้า

1.5.1.2.1.01 147330
1.5.1.2.2 จัดทําแผนการควบคุมกระบวนการผลิต (Control Plan)

2.1 แผนการควบคุมกระบวนการผลิต (Control Plan) ถูกจัดทํา และอนุมัติถูกต้องตามข้อกําหนด

1.5.1.2.2.01 147331
1.5.1.2.3 จัดทําแผนการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Cpk, Ppk)

3.1 แผนการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ ( Cpk, Ppk) ถูกดําเนินการจัดทําขึ้นอย่างถูกต้อง

1.5.1.2.3.01 147332
1.5.1.2.4 จัดทําแผนการสอบเทียบบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทดสอบผลิตภัณฑ์

4.1 แผนการสอบเทียบ บํารุงรักษาเครื่องมือวัดทดสอบผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดทําขึ้นอย่างถูกต้อง ตามข้อกําหนด

1.5.1.2.4.01 147333
1.5.1.2.4 จัดทําแผนการสอบเทียบบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทดสอบผลิตภัณฑ์

4.2 เครื่องมือวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพจะต้องได้รับ การสอบเทียบ

1.5.1.2.4.02 147334

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการคิดและการวิเคราะห์

2. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิค

2. ความรู้เกี่ยวกับ แผนธุรกิจ นโยบายบริษัท

3. ความรู้ เกี่ยวกับการอ่าน คู่มือคุณภาพ (Quality Manual , Supply Manual)

4. ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)

5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

6. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ (DWG) ผลิตภัณฑ์

7. ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดของลูกค้า

8. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางล้อ

9. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บรักษาบันทึกผลที่ระบุในมาตรฐาน

10. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ รูปร่างและวัสดุที่ใช้

11. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ

12. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

13. ความรู้เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของลูกค้า

14. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน IATF 16949

15. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคแบบมีแฟ้มสะสมผลงาน

     2. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิคแบบมีแฟ้มสะสมผลงาน

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

     - ส่งแฟ้มสะสมผลงานให้ตรวจสอบก่อนสัมภาษณ์ หากส่งครบจึงจะได้รับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ