หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-VRUD-041A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ควบคุม ทบทวนผลการทํางาน สรุปบันทึกเขียนรายงานได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.5.1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

1.1 ระบุข้อกําหนดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ครบถ้วน ตามที่ลูกค้ากําหนด

1.5.1.1.1.01 147317
1.5.1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

1.2 ระบุข้อกําหนดด้านการส่งมอบได้ครบถ้วน ตามที่ลูกค้ากําหนด

1.5.1.1.1.02 147318
1.5.1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

1.3 เอกสารได้รับการจัดทําอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.5.1.1.1.03 147319
1.5.1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

1.4 บอกข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

1.5.1.1.1.04 147320
1.5.1.1.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตที่มีลักษณะใกล้เคียงได้

2.1 แบบ (DWG) ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการเปรียบเทียบกับแบบ (DWG) ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงอย่างถูกต้อง

1.5.1.1.2.01 147321
1.5.1.1.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตที่มีลักษณะใกล้เคียงได้

2.2 คุณลักษณะ รูปร่าง และวัสดุที่ใช้ ถูกเปรียบเทียบอย่างครบถ้วน

1.5.1.1.2.02 147322
1.5.1.1.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตที่มีลักษณะใกล้เคียงได้

2.3 บอกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ต้องใช้เพิ่มเติม

1.5.1.1.2.03 147323
1.5.1.1.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตที่มีลักษณะใกล้เคียงได้

2.4 บอกฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นได้ถูกต้อง

1.5.1.1.2.04 147324
1.5.1.1.3 ควบคุมและทบทวนผลการดําเนินงานได้

3.1 ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแล้วเสร็จก่อน หรือตามแผนงาน

1.5.1.1.3.01 147325
1.5.1.1.3 ควบคุมและทบทวนผลการดําเนินงานได้

3.2 ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ได้รับการระบุอย่างถูกต้อง

1.5.1.1.3.02 147326
1.5.1.1.4 สรุปรายงานจัดเก็บรายงาน/บันทึกผลได้

4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ได้รับการสรุปผลอย่างถูกต้อง

1.5.1.1.4.01 147327
1.5.1.1.4 สรุปรายงานจัดเก็บรายงาน/บันทึกผลได้

4.2 ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบตามข้อกําหนดของลูกค้า /มาตรฐาน IATF 16949 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของยางล้อ (มอก) หรือ E-mark หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5.1.1.4.02 147328
1.5.1.1.4 สรุปรายงานจัดเก็บรายงาน/บันทึกผลได้

4.3 ปฏิบัติการจัดเก็บและทําลายบันทึกการตรวจสอบตามข้อกําหนดของลูกค้า/มาตรฐาน IATF 16949 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของยางล้อ (มอก)หรือ E-mark หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5.1.1.4.03 147329

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการคิดและการวิเคราะห์

2. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิค

2. ความรู้เกี่ยวกับ แผนธุรกิจ นโยบายบริษัท

3. ความรู้ เกี่ยวกับการอ่าน คู่มือคุณภาพ (Quality Manual , Supply Manual)

4. ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)

5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

6. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ (DWG) ผลิตภัณฑ์

7. ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดของลูกค้า

8. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางล้อ

9. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บรักษาบันทึกผลที่ระบุในมาตรฐาน

10. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ รูปร่างและวัสดุที่ใช้

11. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ

12. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

13. ความรู้เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของลูกค้า

14. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน IATF 16949 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของยางล้อ(มอก) หรือ E-mark หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคแบบมีแฟ้มสะสมผลงาน

     2. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิคแบบมีแฟ้มสะสมผลงาน

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

     - ส่งแฟ้มสะสมผลงานให้ตรวจสอบก่อนสัมภาษณ์ หากส่งครบจึงจะได้รับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ