หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex)

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-FCAE-021A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถเตรียมการผลิต ปรับตั้งค่าดายของเครื่องม้วน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บันทึก รายงาน แก้ปัญหาไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.2.15.1 เตรียมการผลิตขอบลวดและยางเสริม

1.1 เบิกวัตถุดิบได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.2.15.1.01 146371
1.1.2.15.1 เตรียมการผลิตขอบลวดและยางเสริม

1.2 เตรียมมาตรฐานการผลิตคู่มือการใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิต

1.1.2.15.1.02 146372
1.1.2.15.1 เตรียมการผลิตขอบลวดและยางเสริม

1.3 จัดเตรียมพื้นที่การทํางาน(Housekeeping) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.1.03 146373
1.1.2.15.10 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

10.1 หยุดเครื่องจักร หยุดการผลิต เมื่อพบสิ่งผิดปกติในการทํางาน

1.1.2.15.10.01 146400
1.1.2.15.10 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

10.2 เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทําการแก้ไข

1.1.2.15.10.02 146401
1.1.2.15.10 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

10.3 เตรียมความพร้อมสําหรับการผลิต

1.1.2.15.10.03 146402
1.1.2.15.10 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

10.4 บันทึกปัญหาในรายงานการผลิตประจําวัน

1.1.2.15.10.04 146403
1.1.2.15.11 บันทึก รายงานการผลิตขอบลวดและยางเสริม

11.1 ตรวจสอบและบันทึก

     - จํานวนผลผลิตตามแผน

     - ชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้น

     - ปัญหาในการผลิต

1.1.2.15.11.01 146404
1.1.2.15.11 บันทึก รายงานการผลิตขอบลวดและยางเสริม

11.2 บันทึกรายงานผลการผลิตขอบลวดและยางเสริมได้ถูกต้องชัดเจนตามบันทึก

1.1.2.15.11.02 146405
1.1.2.15.12 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

12.1 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อ ไฟดับ หรือไฟตก

1.1.2.15.12.01 146406
1.1.2.15.12 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

12.2 แจ้ง / รายงานผลการปฏิบัติแผนฉุกเฉิน

1.1.2.15.12.02 146407
1.1.2.15.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 ตรวจสอบเส้นรอบวงของเครื่องม้วนให้ได้ตาม คู่มือการปฏิบัติงานก่อนทําการผลิต

1.1.2.15.2.01 146374
1.1.2.15.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 เปรียบเทียบข้อมูล ค่าควบคุมเครื่องตรงกับแผนการผลิต

1.1.2.15.2.02 146375
1.1.2.15.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.3 ป้อนค่าควบคุมได้ถูกต้องตามข้อมูลเกณฑ์ที่กําหนด

1.1.2.15.2.03 146376
1.1.2.15.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.4 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องม้วนยาง

1.1.2.15.2.04 146377
1.1.2.15.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.5 บันทึกข้อมูลเครื่องในการผลิตลงในรายงาน

1.1.2.15.2.05 146378
1.1.2.15.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของเครื่อง Extruderสําหรับฉาบเส้นลวด

3.1 เลือกขนาดของดายของเครื่อง Extruder สําหรับฉาบเส้นลวดที่จะทําการผลิตทดลองขึ้นรูปและวัดขนาดเส้นรอบวง

1.1.2.15.3.01 146379
1.1.2.15.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของเครื่อง Extruderสําหรับฉาบเส้นลวด

3.2 ทําการปรับขนาดเส้นรอบวงให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.3.02 146380
1.1.2.15.3 เปลี่ยนปรับตั้งดายของเครื่อง Extruderสําหรับฉาบเส้นลวด

3.3 ตรวจสอบชิ้นงานที่ทําการม้วน

1.1.2.15.3.03 146381
1.1.2.15.4 ฉาบยางที่เส้นลวด

4.1 เตรียมอุ่นเครื่อง Extrude, ดายออกเส้นลวด

1.1.2.15.4.01 146382
1.1.2.15.4 ฉาบยางที่เส้นลวด

4.2 จัดเตรียมยางคอมพาวด์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.4.02 146383
1.1.2.15.4 ฉาบยางที่เส้นลวด

4.3 เดินเครื่องให้ได้เส้นลวดมีขนาดความหนากว้าง และเส้นรอบวงได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.4.03 146384
1.1.2.15.4 ฉาบยางที่เส้นลวด

4.4 ฉาบยางที่เส้นลวด ตามจํานวนชั้นและขนาดที่ระบุไว้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.4.04 146385
1.1.2.15.4 ฉาบยางที่เส้นลวด

4.5 ตรวจสอบยางฉาบผิวลวด และบันทึกผล

1.1.2.15.4.05 146386
1.1.2.15.5 ตรวจสอบอุณหภูมิลวดยาง

5.1 ตรวจสอบอุณหภูมิ ลวด ยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.5.01 146387
1.1.2.15.5 ตรวจสอบอุณหภูมิลวดยาง

5.2 ปรับ แก้ไข อุณหภูมิ ให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.5.02 146388
1.1.2.15.5 ตรวจสอบอุณหภูมิลวดยาง

5.3 บันทึกข้อมูลการแก้ไข

1.1.2.15.5.03 146389
1.1.2.15.6 การประกอบยางเสริมบนขอบลวดที่ฉาบยางแล้วตามคู่มือการปฏิบัติงาน

6.1 ประกอบยางเสริมเข้ากับขอบลวดที่ฉาบยางแล้วตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.6.01 146390
1.1.2.15.6 การประกอบยางเสริมบนขอบลวดที่ฉาบยางแล้วตามคู่มือการปฏิบัติงาน

6.2 ปรับแต่งรอยต่อยางเสริมบนขอบลวดที่ฉาบยางแล้ว

1.1.2.15.6.02 146391
1.1.2.15.6 การประกอบยางเสริมบนขอบลวดที่ฉาบยางแล้วตามคู่มือการปฏิบัติงาน

6.3 บันทึกการประกอบยางเสริมเข้ากับขอบลวดที่ฉาบยาง

1.1.2.15.6.03 146392
1.1.2.15.7 วัดเกณฑ์ของขอบลวดและยางเสริม

7.1 ใช้เครื่องมือวัดขนาดขอบลวดและยางเสริมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.7.01 146393
1.1.2.15.7 วัดเกณฑ์ของขอบลวดและยางเสริม

7.2 บันทึกรายงานผลการตรวจวัดขนาดขอบลวดและยางเสริม

1.1.2.15.7.02 146394
1.1.2.15.8 ตรวจสอบสภาพผิวขอบลวด

8.1 ตรวจสอบสภาพผิว ตําหนิ ยาง เคลือบลวด

1.1.2.15.8.01 146395
1.1.2.15.8 ตรวจสอบสภาพผิวขอบลวด

8.2 บันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.2.15.8.02 146396
1.1.2.15.8 ตรวจสอบสภาพผิวขอบลวด

8.3 คัดแยกชิ้นงาน เสีย งานดีตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.8.03 146397
1.1.2.15.9 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องจักร

9.1 ตรวจสอบสัญญาณผิดปกติของเครื่องจักร

1.1.2.15.9.01 146398
1.1.2.15.9 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องจักร

9.2 ปรับแก้ไขสัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.2.15.9.02 146399

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ

2. ทักษะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

3. ทักษะการติดต่อประสานงาน

4. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้การปฏิบัติ เมื่อมีสิ่งผิดปกติ

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ควบคุมเครื่องจักร

4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับแก้ไขเครื่องจักร ตามมาตรฐาน

5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา

6. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ สัญญาณ Alarm ของเครื่องจักร

7. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง

8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

9. ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกชิ้นงานดี ชิ้นงานเสีย

10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บชิ้นงานตัวอย่าง

11. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ควบคุมเครื่องจักร

12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้บันทึกรายงานการผลิตประจําวัน

13. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อ่านแบบสัญลักษณ์

14. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบตําหนิชิ้นงาน

15. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึก เขียน รายงานผลการแก้ไข

16. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการตรวจผิวยาง

17. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือแผนฉุกเฉิน

18. ความรู้เกี่ยวกับการปรับค่าชดเชยเครื่องออกลวด (Tire Bead Wire Grommet and

Forming/Winding Machine) และยางเสริม (Apex)

19. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งเครื่องตัด

20. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

21. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่า Gauge วัดอุณหภูมิ

22. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านมาตรฐาน

23. ความรู้เกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน (OPS/WI/Q-point)

24. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

25. ความรู้เกี่ยวกับขนาด องศา ชิ้นงานที่ตัด

26. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ

27. ความรู้เกี่ยวกับวิธีวัด

28. ความรู้เกี่ยวการใช้ควบคุมเครื่องจักร

29. ความรู้ในการปรับตั้งเครื่องจักร

30. ความรู้การฉาบ (อุณหภูมิ)

31. ความรู้การตรวจสอบชิ้นงาน

32. ความรู้การปรับตั้งเครื่องฉาบ

33. ความรู้การผลิตลวด

34. ความรู้ความชื้นและอุณหภูมิของห้องเส้นลวด

35. ความรู้ยางตัวอย่าง

36. ความรู้เกี่ยวกับหมายเลขรหัส เอกสาร ในการปฏิบัติงาน

37. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5 ส

38. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาด

39. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ